Cart
0 item(s)

Product Detail

Overview


ba ghalbe khod che kharidam?
عنوان : با قلب خود چه خريدم؟

Author: behbahani, simin
مولف/نويسنده : بهبهانی، سيمين

ISBN: 1-883819-13-xp

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1375

Weight: 1.5

ISBN: 188381913xp

ISBN: 188-381913xp

click here for video

Volume 1: 271 pages

Published in: USA

: سيمين بهبهانى در بخش اول اين مجموعه، از «روز و روزگار» خودش داستان هايى مي گويد؛ داستان هايى از زندگى، خانواده و فرهنگ خانواده ى خود، كه به مناسبت اجتماعى بودنِ شخصيت او، اين داستان ها، شرايط فرهنگى و اجتماعيِ جامعه اى را كه «سيمين بهبهاني» در آن باليده است، بازمي تابانند. در بخش هاي«نقلى بگوي» و «نقشى بساز»، نويسنده به برخى خاطرات خود در رابطه با شخصيت هاى فرهنگيِ همروزگار خود مي پردازد. منتها، با يارى گرفتن از زبان و ساختارهاى  داستانى، به اين نوشته ها، جانى جذاب و بهره ور از تخيل مي دهد. در بخش «افزوده ها»، متنِ «سنگ را آرام تر بگذاريد»، بدون ذكر نام، به زندگى و مرگ «مهوش»، خواننده، هنرپيشه، و رقصنده ى مردمى اختصاص دارد. اين متن، گر چه به نثر نوشته شده، اما جان مايه اى از جنسِ عاطفه ، حس، و تخيلى شاعرانه در آن سيلان دارد. سيمين در انتخاب اين جان مايه ى هوادارانه در شرح زندگى و مرگ زنى چون «مهوش»-به ويژه در حال و هواى زن ستيزِ جمهورى اسلامى، شهامتى ستودنى را به خرج گذاشته است.

Subject: Persian literature (modern poetry)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Digital Edition for $9.99

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی