Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 106302

Iran, the crisis of democracy
borane democraci dar iran
عنوان : بحران دموکراسی در ایران

Author: azimi fakhredin
مولف/نويسنده : عظیمی، فخرالدین

ISBN: 964-418-162-x

Translator: houshang mahdavi abdolreza
مترجم : هوشنگ مهدوی، عبدالرضا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1384

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 964418162x

ISBN: 964-418162x

Volume 1: 700 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ررسی دولت های دوره ی سلطنت پهلوی دوم از آغاز تا کودتای بیست و هشت مرداد پژوهنده در اثر حاضر حوادث سال‌های 1299تا 1305را تجزیه و تحلیل می‌كند. این دوره شامل واقعه كودتای رضاخان تا تاج‌گذاری او و انقراض قطعی سلسله قاجار است . در كتاب همچنین اقدامات رضاخان و نقش و دخالت انگلیسی‌ها در جریان كودتا، نیز همدستان رضاشاه در براندازی خاندان قاجار و نقش بعدی اینان در تنظیم و اجرای برنامه‌های تازه كشور، براساس مجموعه‌ای از اسناد و منابع جدید و كمتر شناخته شده ارزیابی می‌شود . كتاب با عكس‌هایی از شخصیت‌های سیاسی دوران مورد بحث همراه گشته و در بخش پایانی با عنوان((سخن آخر)) شرح اجمالی رویدادهای مهم دوران رضاشاه تا كناره‌گیری او در 1320ش درج گردیده است . صفحات پایانی كتاب به یادداشت‌ها، مراجع، كتاب‌شناسی فارسی و خارجی و فهرست نام‌ها اختصاص یافته است . نویسنده در مقدمه كتاب اذعان می‌دارد در این اثر سعی نموده تصویری متعادل از عملكرد رضاشاه ارائه دهد .

Subject: History of Iran (contemporary)

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی