Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 107852


pariyane ab, anare beheshti
عنوان : پریان آب، انار بهشتی

Author: Mihandoost, Mohsen
مولف/نويسنده : میهن دوست، محسن

ISBN: 978-600-7061-46-6

Publisher: tarane
ناشر : ترانه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786007061466

ISBN: 978-6007061466

Volume 1: 270 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : آن‌چه در دفتر پریان آب، انار بهشتی خانه یافته است. سوای اوسانه (افسانه) که از پژوهش میدانی به دست آمده است، نیز درنگی هرچند از سر ایجاز، نسبت به نزدیکی افسانه‌های کهن با اسطوره، که بی‌نگاه به وجه انگاره‌های گردان (نمادی و تمثیلی و...) درک آن آسان بر نمون بنما یا بنپایه نمی‌شود، بایسته‌ی اشاره است. هم از این‌رو: ادبیات شفاهی، در گستره‌ی واگویه‌های آیینی و منبری دوره به دوره، هنگامی که داده‌های زمانی و بیانی، در بستر زمان و زبان (و مکان) از جمله چند برداشتی را سبب می‌شود، تثلیث و ثنویت و جز آن سکه دورو را یاد آور است. این‌که نمونه‌های پژوهشی میدانی با چه باورهای دربه‌در گردیده‌ای جابه‌جا شده، و یا چیز دیگری از آب درآمده، گفتاری بس دراز دامن است.

Subject: Persian literature (legend)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی