Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 108919


maghalate taghizadeh
عنوان : مقالات تقی زاده - 18 جلدی

Author: Taghizadeh, Hasan
مولف/نويسنده : تقی زاده ، حسن

ISBN: 978-964-315-669-5

Compiler: Afshar, Iraj
ویراستار/گردآورنده : افشار، ایرج

Publisher: toos
ناشر : توس

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1386

Edition: 1

Weight: 25

ISBN: 9789643156695

ISBN: 978-9643156695

Volume : pages

Volume : pages

Volume 1: 334 pages

Volume 10: 570 pages

Volume 11: 713 pages

Volume 12: 214 pages

Volume 13: 442 pages

Volume 14: 557 pages

Volume 15: 423 pages

Volume 16: 385 pages

Volume 17: 153 pages

Volume 18: 512 pages

Volume 2: 412 pages

Volume 3: 389 pages

Volume 4: 320 pages

Volume 5: 214 pages

Volume 6: 265 pages

Volume 7: 326 pages

Volume 8: 519 pages

Volume 9: 562 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سیدحسن تقی‌زاده یکی از مردان موثر در جریان استقرار مشروطیت و سپس از سیاستمداران کشور و همزمان از پژوهندگان برجسته و پیشگامان در پژوهش‌های تاریخی به‌روش علمی و انتقادی بود. بنابراین ضروري بود تا آثار و نوشته های او در هر یک از آن زمینه‌ها و مخصوصا آن چه در قلمرو ایرانشناسی است گردآوری و در یک مجموعه هماهنگ به‌چاپ برسد. این کتاب در 18 جلد می باشد. عناوين هر يك از مجلدات اين مجموعه به شرح زير است: جلد اول: مشروطیت / جلد دوم: مانی شناسی / جلد سوم: گاه شماری در ایران قدیم / جلد چهارم: نوشته های سیاسی و سرگذشتی- ترجمه مرتضی ثاقب‌فر /جلد پنجم: پژوهشی در قلمرو ایرانشناسی – ترجمه مرتضی ثاقب فر / جلد ششم: فردوسی و شاهنامه / جلد هفتم: زندگی طوفانی / جلد هشتم: نطق های مجلس شورا (دوره های ۱ و ۲ و ۵ و ۶) / جلد نهم: نطق های مجلس شورا (دوره های ۷ و ۸ و ۱۵) / جلد دهم: نطق های مجلس سنا / جلد یازدهم: مدارک گاه شماری / جلد دوازدهم: نوشته های تاریخی و نوروز / جلد سیزدهم: کتابها، مقدمه ها، نقدها، دانشمندان – ایران شناسان / جلد چهاردهم: زبان فارسی و ادبیات آن / جلد پانزدهم: تاریخ عربستان و قوم عرب / جلد شانزدهم: سرمقاله های کاوه / جلد هفدهم: تعلیم و تربیت / جلد هیجدهم: جوهر تاریخ

Subject: Persian literature (articles)

Availability: In stock

Paperback for $395.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی