Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 108962


prances ha fagharateshan biroon nemizanad
عنوان : پرنسس ها فقراتشان بیرون نمی زند

Author: Rezaei, Nasrina
مولف/نويسنده : رضایی، نسرینا

ISBN: 978-964-191-496-9

Publisher: morvarid
ناشر : مرواريد

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9789641914969

ISBN: 978-9641914969

Volume 1: 94 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این کتاب می خوانید: ناگهان برق رفت. هر چه بیشتر به تاریکی زل می زدم. بیشتر می فهمیدم که جز سیاهی، چیز دیگری پیدا نیست. تنها بودم. با دست هایی یازده ساله و چشم هایی که دنبال روشنای می گشت. می دانستم کسی خانه نیست، با این حال چند بار مادرم را صدا زدم. هیچ جوابی نشنیدم. از جایم بلند شدم. کورمال کورمال خودم را به بیرون از اتاق کشاندم. زمستان بود و شعله های آبی بخاری کمی خانه را روشن کرده بود. حس می کردم کسی پشت سرم ایستاده است. حجمی نامرئی را پشت گردنم احساس می کردم. کسی پشت سرم ایستاده است. حجمی نامرئی را پشت گردنم احساس می کردم. گوش هایم تیز شده بود و چشم های گشاده ام فقط به رو به رو خیره شده بود. زل زده بودم به ور زردرنگ کم سویی که از شعله های بخاری روی فرش می تابید. می ترسیدم به پشت سرم نگاه کنم. فقط یک آرزو داشتم، کاش صدای چرخیدن کلید در قفل دربیاید. کاش در باز شود و مادرم داخل شود

Subject: Persian literature (short stories)

Availability: In stock

Paperback for $5.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی