Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 108999

steppen wolf
gorge biaban
عنوان : گرگ بیابان

Author: Hesse, Hermann
مولف/نويسنده : هسه، هرمان

ISBN: 964-5960-32-0

Publisher: asatir
ناشر : اساطير

Translator: Jahandari, Keykavos
مترجم : جهانداری، کیکاوس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1383

Edition: 3

Weight: 1.5

ISBN: 9645960320

ISBN: 964-5960320

Volume 1: 368 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رمان زیبای گرگ بیابان حدیث هنرمند و روشنفکر خسته و دردمند زمان ما است. هنرمندی تنها و گوشه گیری که رنج می برد و با محیط خود ناسازگاری دارد. او، در آستانه پنجاه سالگی ، مردی بود آواره و خانه به دوش؛ بدون پیشه ای پایدار، و بی یار و همدل این آشفته سرگردان مدتی نزد خانواده ای آشیان گزید. آنگاه همان گونه که آمده است، دگر بار در سرگردانیهای خود گم می شود. آنچه از او برجای مانده تنها دفتر یادداشتی است که به کمک آن از نزدیک با دردهای فلسفی او آشنا می شویم. این یادداشتها بازگو کننده تنهایی و رنجی است که هالر می برد، آدمی که برای همیشه ره گم کرده و محروم از موطن خویش :محکوم به آوارگی و تنهایی است.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی