Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109157


tarighe adyane Iran asre ashkani
عنوان : تاریخ ادیان ایران عصر اشکانی

Author: Naghipoor far, Khadijeh
مولف/نويسنده : نقی پور فر، خدیجه

ISBN: 978-600-5659-78-3

Publisher: khaneye tarikh va tasvir abrishami
ناشر : خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1392

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786005659783

ISBN: 978-6005659783

Volume 1: 344 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : با مطالعه در ادیان کنونی این مهم نمود می یابد که پایه و اساس ادیان فعلی ریشه در گذشته دارد و دین در هر دوره می تواند با آداب و رسوم،دیدگاه ها،ترس ها،امیدها و اساطیر مردم آن عصر بنا به نیاز آنها شکل گیرد.در عصر اشکانی نیز،با توجه به یورش یونانیان به این سرزمین و رویارویی دو فرهنگ ایرانی - هلنی و پیشینه تاریخی مردم ایران و این قوم،تحولات فراوانی در فرهنگ،دین،پوشش و علائق مردم ایران آن عصر بوجود آمد که این خود از پیچیدگی ها و نکات منحصر به فرد این دوره است و یکی از تاثیرات این تحولات را در نیایش های مردم این عصر به تبع آن در دین این مردمی توان جست.پس از بر آمدن اشکانیان در ایران حضور آنها که چون هخامنشیان از تبار ایرانی بودند هم باعث ظهور دوباره عنصر ایرانی شد و هم به دلیل تساهل و عدم تعصب آنها نسبت به ادیان دیگر زمینه ی پیدایش آیین هایی که در سرزمین های اطراف ایران بودند،فراهم گردید.این تفکر مترقی خود عرصه ای شد برای کلیه ی ادیان موجود در عصر مذکور،تا هر کدام شانس خود را در میان مردم این سرزمین آزموده و برای گسترش آیین خود بکوشند و از طرفی این رویارویی ادیان و فرهنگ ها باعث گسترش برخی آیین ها ی ایرانی،خارج از مرزهای این سرزمین شد که اغلب به دلیل وجود همین روح تساهل مذهبی در مردم آن عصر به همسان سازی ایزدان منجر می شد و در مواردی ترکیبی از آیین ها پدید می آورد

Subject: History of Iran (pre Islam)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی