Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109170


tabooye zananegi
عنوان : تابوی زنانگی

Author: Moosavi, Mansooreh
مولف/نويسنده : موسوی، منصوره

ISBN: 978-964-6542-65-5

Publisher: morvarid
ناشر : مرواريد

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789646542655

ISBN: 978-9646542655

Volume 1: 233 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : نیازهای بیولوژیک و سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی به شدت در هم تنیده شده اند؛ چندان که زنان نمی توانند نسبت به نیاز های بیولوژیک بدن خویش احساس خشنودی کنند و از آزادی عمل و فاعلیت برخوردار باشند . ساختارهای پدرسالارانه و مرد سالارانه باعث می شوند آناتومی، سرنوشت زنان باشد. این ساختارها، علاوه بر آن مانع می شوند که زنان بتوانند آزادانه و به اختیار، بدن خویش را شخصا مدیریت کنند و درباره ی نیاز های آن تصمیم بگیرند. این ساختارها، نشان می دهند که بدن زن نمود واقعی سلطه است . زیرا سبب شده اند در زنان احساس نوعی انفعال، دیگربودگی، انزجار و بی قدرتی نسبت به بدنشان شکل بگیرد و بدن زن چونان قاره ای تاریک، ناشناخته، وهم انگیز، ترسناک و از همه مهم تر بیگانه از خود در آید.

Subject: Women studies

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی