Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109210

976 days in Europe
976 rooz dar pas koochehaye oroopa
عنوان : ۹۷۶ روز دزکوچه پس کوچه های اروپا

Author: Delavari, Mohammad
مولف/نويسنده : دلاوری٫ محمد

ISBN: 978-600-0800574

Publisher: ghadyani
ناشر : قديانی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1392

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9786000800574

ISBN: 978-6000800574

Volume 1: 240 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در یک شی بزرگ مانند یک کاناپه‌ی کهنه را نمی‌شود در بلژیک دور انداخت، یعنی «دور» در بلژیک وجود ندارد! نمی‌شود جایی را پیدا کرد که بگویی اینجا خوب است پرتش کن پایین...برویم! همه‌جا نزدیک است. همه‌جا یک هویت مشخص دارد. به همین نسبت جای «دورافتاده» هم وجود ندارد. نزدیک‌بودن به پایتخت و یا حتی به پادشاه و نه هیچ‌چیز دیگر مرکزیت نمی‌آورد. در محوطه‌ی کمیسیون اروپا بودم که رئیس اتحادیه با جمع اصحاب وارد محوطه شد، هیچ‌یک از کسانی که مشغول کارشان بودند از جایشان تکان نخوردند، ده متر آن‌طرف‌تر نظافتچی داشت زمین را تمیز می‌کرد، حتی برنگشت به رئیس کمیسیون بگوید حالت چطوره؟

Subject: Memoirs

موضوع کتاب: خاطرات

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی