Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109285


tarikhe beyhaghi
عنوان : تاریخ بیهقی

Author: beyhaghi, abolfazl
مولف/نويسنده : بیهقی، ابوالفضل

ISBN: 978-964-363-083-6

Publisher: hermes
ناشر : هرمس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 5

ISBN: 9789643630836

ISBN: 978-9643630836

Volume 1: 970 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی نوشته‌ی ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی ، بخشی از کتاب مفصل است به نام‌های جامع التواریخ ، جامع فی تاریخ سبکتگین ابوالفضل بیهقی، تاریخ آل محمود یا تاریخ آل سبکتگین شناخته می‌شود. با دقت در متن این کتاب در می‌یابیم که آن به تشریح احوالات غزنویان اختصاص داشته اما طبعاً باید از آل سبکتگین آغاز می‌شده که به مناسبت لقب ناصرالدین سبکتگین به تاریخ ناصری شهرت یافته است. نکته دیگر این است که از آنجایی که بخشی از کتاب به دوره یمین الدوله محمود غزنوی اختصاص داده شده است، تاریخ یمینی نیز نامیده می‌شود. و از سویی دیگر چون بخشی از آن به روزگار مسعود اختصاص پیدا کرده به تاریخ مسعودی نیز مشهور شده است.

Subject: Persian literature (Mowlana and on Mowlana), Persian literature (classical prose)

Availability: In stock

Hard Cover for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی