Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109349

Consumerology: the truth about consumers and the psychology of shopping
moshtari shenasi ya motaleaye raftare masrafkonande
عنوان : مشتری شناسی یا مطالعه رفتار مصرف کننده

Author: Graves, Philip
مولف/نويسنده : گرویوز، فیلیپ

ISBN: 978-964-408-499-7

Publisher: hirmand
ناشر : هيرمند

Translator: Khazraei, Hesam
مترجم : خضرایی، حسام

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1397

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9789644084997

ISBN: 978-9644084997

Volume 1: 336 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بررسی رفتار مشتری از جمله مباحث مطرح در علم روان شناسی است که طی دهه های اخیر جز مهم ترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران و متخصصان بازاریابی قرار گرفته. رفتار مشتری شامل دانش افراد، احساسات و اقداماتی است که طی روند مصرف، بروز می دهند و آن را تجربه می کنند. این مهم، اجزای اثرگذار محیط بر عوامل یاد شده و رفتار مشتری را نیز در بر می گیرد. در نتیجه، رفتار مشتری ها تنها شامل انتظارات، سلائق و نیاز آنها نیست، بلکه در جایگاهی بسیار فراتر از حیطه ی خرید کالا توسط افراد و یا خدمات مربوط به ایشان قرار می گیرد. بررسی رفتار مشتری به عنوان منظری از گرایش های علم روان شناسی، ما را با زوایای متعددی از کاربرد این علم در دستیابی به چرایی و چگونگی خرید و به شناخت بیشتر آثار شگرف و رابطه ی ضمایر انسانی و به ویژه نقش ضمیر ناخود آگاه افراد در اتخاذ تصمیمات در این زمینه و بلکه بررسی نقش مستقل آن از قوه ی عقلایی مواجه می کند. در این کتاب، مولف قائل به اثر اندک پژوهش بازار در شرایط محیطی است و به ریشه یابی و توضیح برخی رویدادها بوسیله تحلیل رفتار مشتری با طرح ضمیر ناخودآگاه افراد به دو موضوع اقتصاد رفتاری و دیدگاه رفتاری نیز توجه بسیاری دارد. این کتاب نگاه خوبی به زیرلایه های روان شناختی رفتار مصرفی دارد و به علت نوشتار گیرا و مثال های مطرح در آن، فوق العاده غنی و در عین حال جذاب و مفرح است

Subject: Management

موضوع کتاب: مديريت

Availability: In stock

Paperback for $17.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی