Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109697

Long wall alone
divare bolande tanhaei
عنوان : دیوار بلند تنهایی

Author: Taghdiri, Farzaneh
مولف/نويسنده : تقدیری، فرزانه

ISBN: 978-600-8295-28-0

Publisher: ensane bartar
ناشر : انسان برتر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Weight: 1

ISBN: 9786008295280

ISBN: 978-6008295280

Volume 1: 219 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در بخشی از کتاب می‌خوانید:حرف‌هایش بد طوری روی ذهنم اثر گذاشته بود، به طوری که توی کوچه با دیدن زن وشوهری جوان که با هم راه می‌رفتند و یا حرف می‌زدند احساس تنهایی می‌کردم و دلم برای خودم می‌سوخت!از آن روز به بعد عزیز افتاد به صرافت ازدواج من و ول‌کن ماجرا نبود.یکی از همان روز‌ها هنگام عصر وقتی به خانه برگشتم. عزیز فوری سینی شام را گوشه‌ای گذاشت و به من که در حال عوض کردن پیراهنم بودم گفت:-بابک جان امروز وقت نکردم غذا برات بپزم اما در عوض همونیه که خیلی دوست داری، ماست خیار.از اتاقم بیرون آمدم. داشت چادرش را سر می‌کرد با تعجب پرسیدم:-عزیز کجا با این عجله؟سکوت کرد و برای رفتن عجله داشت عادتش همین بود هر وقت کار مهمی داشت تا انجامش نمی‌داد نمی‌نشست.-عزیز اگه چیزی لازم داری بگو تا برم برات بخرم آخه با این عجله کجا داری می‌ری!-صبر داشته باش می‌فهمی، زیادی پیاز نخوری ها! ظرف‌ها هم نمی‌خواد بشوری...تند تند نصیحت کرد و رفت. کنار سینی شام نشستم و سری تکان دادم. راستش از این که این قدر برای رفتن عجله داشت کنجکاو شده بودم. دوست داشتم زودتر برگردد و بفهمم موضوع از چه قرار است. دگر همه‌ی عادت‌هایش دستم آمده بود. همیشه کار مهمی که داشت راجع بهش با هیچ کس صحبت نمی‌کرد. من هم زیاد پاپیش نمی‌شدم چون می‌دانستم خودش به زودی همه چیز را می‌گوید.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی