Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111130

Sea of ​​Knowledge
daryaye marefat(az Bayzid Bastami ta Najm Daye)
عنوان : دریای معرفت(از بایزید بسطامی تا نجم دایه)

Author: Poorjavadi, Nasrollah
مولف/نويسنده : پورجوادی، نصرالله

ISBN: 978-964-363-944-0

Publisher: hermes
ناشر : هرمس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1394

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789643639440

ISBN: 978-9643639440

Volume 1: 209 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این کتاب به بحث معرفت از منظر عرفا و صوفیان در برهه تاریخی قرن سوم تا هفتم هجری پرداخته شده است.

: مهم‌ترین مسئله‌ای که حکمت ذوقی طریقه‌های باطنی و صوفیانه را از دین‌داری عامه و حتی عابدان و زاهدان جدا می‌کند، معرفت است. دین برای مؤمنان متشرع آیین درست زیستن در دنیاست، به منظور رسیدن به ثواب و نجات‌یافتن از عذاب در آخرت. حتی زهاد و عبّادی هم که زندگی خود را وقف عبادت و پرستش خداوند کرده‌اند، دین‌داری را به دلیل ترس از عذاب دوزخ از یک‌سو و شوق رفتن به بهشت از سوی دیگر اختیار کرده‌اند. اما منظور اهل سلوک و طریقه‌های باطنی و صوفیانه از دین‌داری، رسیدن به توحید از راه معرفت است. به همین دلیل است که این طریقه‌ها را طریقه‌های عرفانی نیز می‌خوانند. عارفان و صوفیانی که دیدگاه آنها دربارۀ معرفت درون دریا در این کتاب آورده شده، به ترتیب عبارتند از: بایزید بسطامی، عرفای بغداد (ابوسعید خرّاز، فارس بغدادی، ابن عطا، جنید بغدادی)، محمد نِفّری، باباطاهر همدانی، عبدالله انصاری، احمد غزالی، عین القضات همدانی، سنائی، فریدالدین عطار، نجم‌الدین دایه.

Subject: Mysticism

موضوع کتاب: عرفان

Availability: In stock

Hard Cover for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی