Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111785

I fell in love with you
del be to bastam
عنوان : دل به تو بستم

Author: Deljoo, Tayebe
مولف/نويسنده : دلجو، طیبه

ISBN: 978-622-99857-6-2

Publisher: nashre youpa
ناشر : نشر یوپا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786229985762

ISBN: 978-6229985762

Volume 1: 698 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : خبر در شهر کوچک شان زبان به زبان چرخید .شایعه شکل دیگری گرفت ..حتی نجابت ودخترانگی ترمه مورد قضاوت قرار گرفت.به دنبالش عکس هایی که در شهر پخش شد دیگر حرفها فقط شایعه نبود بلکه شکل حقیقی به خود گرفت وآدمهای شهر با نگاه متفاوتی شروع به طعنه وکنایه ،و به تف ولعنت رسید. با ورود مهرشاد همه چیز تغییر کرد .مهرشاد که دوست مشترک امید وترمه است دست کمک به سوی خانواده وترمه دراز می کند . اوکه خود در قلبش پنهانی عاشق ترمه است با ازدواج صوری ترمه را برای همیشه از دل آدمهای بدخواه شهر بیرون می برد وراهی تهران می شوند .ورود به تهران وزندگی با مهرشاد صفحه جدیدی در زندگی ترمه باز می شود ... تهران بزرگ وغریب ونا شناخته برای ترمه پراز اتفاق های دیگریست که خالی از تلخی وناکامی وکابوس نیست !.. ترمه ترسیده کم کم زندگی کردن وبزرگ بودن را یاد می گیرد...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی