Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 111910

les oiseaux vont mourir au perout
parandegan miravand dar perou femirand
عنوان : پرندگان میروند در پرو بمیرند

Author: gary, romain
مولف/نويسنده : گاری ، رومن

ISBN: 978-600-229-496-8

Publisher: nashre ghatre
ناشر : نشر چشمه

Translator: noroozi, somayeh
مترجم : نوروزی، سمیه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 6

Weight: 1

ISBN: 9786002294968

ISBN: 978-6002294968

Volume 1: 210 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رفت بیرون توی ایوان تا دوباره بر تنهایی اش مسلط شود؛ تل ماسه ها، اقیانوس، هزاران پرنده ی مرده لابه لای شن ها، کرجی، زنگارِ یک تور ماهی گیری و گاه چند نشانه ی تازه: اسکلتِ نهنگِ به گِل نشسته، ردّ پاها، ردیفِ قایق های ماهی گیری در دوردست، آن جا که سفیدی جزیره های گوانو۱ با آسمان گلاویز می شد. کافه وسطِ تپه های شنی روی چند تیرک چوبی قد علم کرده بود؛ جاده از صد متری اش رد می شد: صداش نمی رسید. پلکانی متحرک می آمد پایین سمتِ ساحل؛ از وقتی دو دزد از زندان لیما۲ فرار کرده و توی خواب با ضربه های بطری از پا درش آورده بودند و صبح لاشه ی لایعقل شان را گوشه ی بار پیدا کرده بود، هر شب پل را بالا می کشید. آرنجش را تکیه داد به نرده ها و همان طور که داشت پرنده های افتاده روی شن را نگاه می کرد، سیگار اولش را کشید. چندتاشان هنوز بال بال می زدند. هرگز کسی نتوانسته بود برایش توضیح دهد چرا جزیره های وسط دریا را ول می کنند که بیایند توی این ساحل تا در ده کیلوتری شمال لیما جان بدهند: هیچ وقت نشده بود بروند سمتِ شمال یا جنوبِ این جا، صاف می آمدند روی این باریکه ساحلِ شنی که طولش دقیق سه کیلومتر می شد. شاید مکان مقدس شان بود، مثل بنارسِ۳ هند که مؤمنان می روند آن جا تا جان شان را هدیه کنند: می آمدند تا لاشه شان را بیندازند این جا، قبل از آن که جان از تن شان بیرون رود. شاید هم قضیه ساده تر از این ها بود؛ پرندگان راستِ سینه شان را می گرفتند و از جزیره های گوانو که پُر بود از صخره های سرد و عور پرواز می کردند تا وقتی خون شان شروع می کند به ماسیدن و ته مانده جانی می ماند برای پشت سر گذاشتنِ دریا، برسند به ماسه های گرم ونرم.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی