Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112030


parandeh talaee
عنوان : پرنده طلایی

Author: godarzi, zahra
مولف/نويسنده : گودرزی، زهرا

ISBN: 978-622-233-042-2

Publisher: nashre rozegar
ناشر : نشر روزگار

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786222330422

ISBN: 978-6222330422

Volume 1: 95 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : همیشه به من می گفتند: «از بالا به مردم نگاه نکن!» اما من آن بالا ایستاده بودم، روزی که آن ها آمدند. آن روز را خوب یادم است. از آن روزهای ابری و گرفته بود که ساعت سه بعد از ظهر هوا تاریک می شود و انتظار داری باران هر لحظه مثل آبشار سرازیر شود. معلوم بود آخر شب طوفان می شود. از حالا باد زوزه می کشید. چنین هوایی بود. من کنار پنجره ایستاده بودم و نگاه می کردم، چون کار دیگری نداشتم. همه شان چپیده بودند در یک تویوتای سبز قراضه که با جان کندن از شیب جاده بالا می آمد. تویوتا عمرش را کرده بود، ولی ظاهراً صاحبش عقیده داشت عمرش بیشتر از این حرف هاست. کنار جاده ایستاد و سه نفر از آن پیاده شدند. به جلو خم شدم که بهتر ببینم شان. خودشان بودند.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی