Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112150


mehrdade aval
عنوان : مهرداد اول- راز جاودانگی سرزمین ایران

Author: pakravan, m
مولف/نويسنده : پاکروان،م

ISBN: 978-600-7974-01-8

Publisher: nashre baham
ناشر : نشر باهم

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786007974018

ISBN: 978-6007974018

Volume 1: 472 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تاب حاضر داستان جنگاوري ها و رشادت هاي مهرداد اول، يكي از پادشاهان اشكاني و سربازانش در راه زنده نگه داشتن نام و خاك ايران و تبديل آن از يك دولت كوچك به شاهنشاهي عظيمي از بابل تا قلب هندوستان و از جيحون تا خليج فارس است. داستاني تاريخي كه ايران را در دوره اشكانيان به تصوير مي كشد. گزیده ای از کتاب حركت جديدي ميان مزرعه داران شروع شده بود. آن ها تلاش مي كردند فنون جنگاوري و مبارزه را بياموزند. تعداد زيادي از مزرعه داران و پسرانشان به افراد كامناسگير پيوسته بودند و براي مبارزه اي سخت خود را آماده مي كردند. در كمتر از دو روز مزرعه هاي اطراف شهر تاريخي شوش، از مردان ايراني و آذوقه ها خالي شد. مزرعه داران آذوقه هاي خود را براي مهرداد ذخيره كردند. ملاكين يوناني كه گمان نمي كردند ايرانيان از نقشه ي آن ها آگاه شده باشند، در حالي كه به لوليانوس قول داده بودند محصولات خود را به مزرعه بفرستند، ناگهان يك روز صبح با مزارع خالي روبه رو شدند و وحشتزده و پريشان خود را به كاخ لوليانوس رساندند و او را از وضعيت پيش آمده آگاه كردند.

Subject: History of Iran (general)

Availability: In stock

Hard Cover for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی