Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112361


divane seife forghani
عنوان : دیوان سیف فرغانی

Author: forghani, seyfedin mohammad
مولف/نويسنده : فرغانی، سيف الدين محمد

ISBN: 978-964-320-515-7

Compiler: safa, zabihollah
ویراستار/گردآورنده : صفا، ذبيح الله

Publisher: ferdoos
ناشر : فردوس

Language: Farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1392

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9789643205157

ISBN: 978-9643205157

Volume 1: 712 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تاکند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز این تیزی سنان شما نیز بگذرد چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت این عوعو سگان شما نیز بگذرد آن کس که اسب داشت غبارش فرونشست گرد سم خران شما نیز بگذرد بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تاثیر اختران شما نیز بگذرد این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد بیش از دو روز بود از آن دگر کسان بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد در باغ دولت دگران بود مدتی این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد آبیست ایستاده در این خانه مال و جاه این آب ناروان شما نیز بگذرد ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع این گرگی شبان شما نیز بگذرد پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

Subject: Persian literature (classical poetry)

Availability: In stock

Hard Cover for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی