Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112396


boostane sadi
عنوان : بوستان سعدی

Author: mosleh ebne abdollah sadi
مولف/نويسنده : مصلح بن عبدالله سعدی

ISBN: 978-964-487-043-9

Compiler: yoosefi, gholamhosein
ویراستار/گردآورنده : یوسفی، غلامحسین

Publisher: entesharate kharazmi
ناشر : انتشارات خوارزمی

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1393

Edition: 12

Weight: 3

ISBN: 9789644870439

ISBN: 978-9644870439

Volume 1: 618 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بر روی هم جهانی که سعدی در بوستان می‌جوید عالم ایمان به خداست و نیکی و صفا، راستی و پاکی، روشنی و حقیقت. این جهان برای ما آرزو و تصویری می‌آفریند از عالم، چنان که باید باشد، و در دل‌ها این شوق را پدید می‌آورد که در راه ساختن جهانی بهتر و انسانی‌تر باید کوشید. مدینۀ فاضلۀ سعدی در بوستان، شاعری را نشان می‌دهد که بسیار پیشروتر از عصر خود بوده و چنان می‌اندیشیده که خیلی از افکار او مورد قبول بشریت در روزگار ماست. بی‌سبب نیست که در قرن هجدهم در مغرب زمین برخی از اشعار او را از نظر مفاهیم عالی انسانی بسیار ستوده‌اند و نیز در اروپا از وی بعنوانی شاعری

Subject: Persian literature (Sadi and on Sadi)

Availability: In stock

Hard Cover for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی