Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112487


Nokhodi
عنوان : نخودی

Author: Yusofi,Naser
مولف/نويسنده : یوسفی، ناصر

ISBN: 9789643493370

Publisher: Nashre Peydayesh
ناشر : نشر پیدایش

Language: Farsi

Size: Other

Publication Year: 1399

Edition: 5

Weight: 1

ISBN: 9789643493370

ISBN: 978-9643493370

Volume 1: 10 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : یکی بود یکی نبود. زن و شوهری در آرزوی داشتن فرزندی بودند. یک روز از میان نخودهای خیس خورده آش ناگهان نخودی، جان می گیرد و فرزند آن ها می شود. نخودی برای گرفتن حق و حقوق پدر و مادرش به جنگ پادشاه می رود. دوست های خیالی اش که از جانداران و پدیده های طبیعی مثل رودخانه، شیر ،آتش و زنبور هستند در این راه به او کمک می آیند. پادشاه که از دست او درمانده شده با دادن سکه های طلا خود را از دست او رها می کند. به این ترتیب داستان به خوبی و خوشی تمام می شود. داستان بازنویسی از یکی معروف ترین قصه های قومی است. روایت نو روح قصه قدیمی را حفظ کرده است. نخودی ریزه میزه که با جسارت تمام به جنگ و مبارزه پادشاه و آدم بزرگ ها می رود، قصه پیروزی یک شخصیت ضعیف اما زیرک را در مقابل شخصیت قوی و ظالم نشان می دهد. نخودی در جبهه خیر و پادشاه در جبهه شر است. از آن جایی کودکان پیش از دبستان و اول دبستان در آستانه اجتماعی شدن هستند و خیال پردازی از خصوصیات آنان است، با نخودی همذات پنداری می کنند و با مفهوم مبارزه با ظلم آشنا می شوند. همچنین زبان ساده و روان قصه با طرحی زنجیره ای آن را مناسب قصه گویی می کند

Subject: Children (general)

موضوع کتاب: کودکان (کلی)

Availability: In stock

Paperback for $4.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی