Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112533


rasool
عنوان : رسول

Author: nimruz, reza
مولف/نويسنده : نیمروز، رضا

ISBN: 978-1-64945-736-3

Publisher: nashre mehri
ناشر : نشر مهری

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9781649457363

ISBN: 978-1649457363

Volume 1: 684 pages

Published in: landan

چکیده کتاب / در باره نویسنده : «سرم‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برگرداندم‭. ‬سرباز‭ ‬هخامنشی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کرد‭. ‬به‌محض‭ ‬ملاقات‭ ‬نگاهمان‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭:‬ روزی‭ ‬برای‭ ‬آمدن‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬خواهند‭ ‬آمد‭. ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬روز‭ ‬تو‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬دود‭ ‬چهارده‭ ‬قرن‭ ‬است‌که‭ ‬بپا‭ ‬خواسته‭ ‬و‭ ‬گاه‌به‌گاه‭ ‬انساهایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‌برد‭. ‬منظور‭ ‬من‭ ‬آنانی‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬سربازان‭ ‬عرب‭ ‬وحشیانه‭ ‬سرشان‭ ‬را‭ ‬بریدند‭. ‬آن‌روزها‭ ‬این‭ ‬دود‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬نبود‭. ‬دود‭ ‬دیگری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬گروه‭ ‬می‌کشت‭ ‬و‭ ‬باخود‭ ‬می‌برد‭.‬»

Subject: Memoirs

موضوع کتاب: خاطرات

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی