Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112623


dar paris bood ke...
عنوان : در پاریس بود که ...

Author: habashi, mohammad saeed
مولف/نويسنده : حبشی، محمد سعيد

ISBN: 978-1-7923-6617-8

Publisher: k.G
ناشر :

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9781792366178

ISBN: 978-1792366178

Volume 1: 831 pages

Published in: usa

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این پنجمین کتاب محمد سعید حبشی است که در لس آننجلس انتشار یافته و بعد از داستان های کوتاه بی شمار او که در مطبوعات و مجموعه داستان های او با نام های عشق گمشده، برهنه در مرداب و بوسه روی شن های ساحل چاپ شده اولین رمان بلند او به شمار می رود که در 831 صفحه و در قطع وزیری انتشار یافته و از آن به عنوان رمانی عاشقانه و پر کشش توأم با حوادث گوناگون و غیر قابل انتظار یاد می شود. نویسنده نیز در مقدمه کوتاهی در کتاب نوشته: قصد یک نویسنده از نوشتن رمان چه می تواند باشد؟ به شهرت رسیدن یا رسین به ثروت؟ و یا ثبت لحظه هایی که باید نوشته شود تا بماند و خواننده دریابد بر سر دیگران چه گذشته، چه می گذرد و چه خواهد گذشت، و یا خود را در کنار شخصیت های داستان ببیند تا به یاد آورد چه بر سرش آمده و در مسیر زندگی چگونه به پیش می رود؟ چنین سؤالاتی وقتی پنج سال پیش، قبل از نوشتن این رمان در ذهنم پدید آمد، بی درنگ گفتم که باید به ثبت لحظه های مردمی گرفتار آمده در هیاهویی برای «هیچ» بپردازم که زندگی اشان ناگهان دستخوش طوفانی سهمگین شد که بادش از سوی غرب وزید و شگفتا که این باد دامن خود غرب را هم گرفت. اما با وصف این، رمانی که می خوانید سیاسی نیست ضمن این که زندگی هر ایرانی سیاسی است و هر روز او هم به نوعی با سیاست گره خورده است. بنابراین داستانی را خواهید خواند که بوی هر نوع زندگی را می دهد. قطور بودن کتاب نیز به پای شرح ریزه کاری های داستان نویسی نگذارید که من از آن گریزانم. چون می دانم خواننده آن قدر هوشیار است که می داند حالات افراد در مواقع گوناگون و یا شکل و شمایل خیابان ها و یا خانه های فقیر و غنی و لباس هایی که بر تن افراد است چگونه است. بنابراین نباید وقت، چشم و فکر خواننده را با توضیح واضحات خسته کرد. از این رو می توانم بگویم که هر پاراگراف این رمان رنگ و بوی تازه ای از حوادث عاشقانه یا دور از انسانیت دارد که گاه به هنگام نوشتن آن ها به فکر فرو رفته ام و گاه به خنده و گریه افتاده ام. زیرا ثبت لحظاتی از زندگی افرادی است که در پس لرزه های همان طوفان سهمگین در داخل و خارج از کشور به دست و پا افتادند و خصلت های درونی خود را خواسته و ناخواسته آشکار ساختند که می تواند درس عبرتی باشد برای دیگران...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $60.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی