Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112640

republic of science for 21 th century of iran
jomhoriye elm
عنوان : جمهوری علم( برای ایران قرن بیست ویکم)

Author: panahi rad, gijan
مولف/نويسنده : پناهی راد، بیژن

ISBN: 978-1-9995451-5-4

Publisher: bamdad book store
ناشر : سرای بامداد

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2020

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9781999545154

ISBN: 978-1999545154

Volume 1: 106 pages

Published in: canada

چکیده کتاب / در باره نویسنده : جمهوری علم، طرحیست برای اجتماع تمام ظرفیت های علمی جامعه از علم مدون و مدرن دانشمندان، تا دانش پراکنده عموم مردم که در انجمن های علمی و مردم نهاد جلوه گر می شود. این طرح برای شرایطی مشابه کشورمان ایران ، علوم را در بستر متکثر بومی دیده و برای شهروندان نواحی مختلف، حق داشتن نمایندگان متخصص از علوم مختلف در پارلمان قایل است تا اراده و مشارکت بیشتری برای اقشار مختلف مردم در اداره جامعه فراهم شود. این ظرفیت ها، در مجاری قانونگذاری، مبنای قوانینی می شوند که شاکله ی تصمیمات حیاتی کشور خواهند بود.اگر به تاریخ نگاه کنیم، روزگاری اداره ی مملکت به دست پادشاه و اطرافیانش بود و در تاریخی نزدیکتر، نهادهایی چون دولت، مجلس و…که شامل دستگاه وسیعتری از حکومت بودند، ظهور یافتند. امروزه، با بالا رفتن مشارکت مردم در اداره ی جامعه، دستگاه حکومت وسیعتر هم خواهد شد؛ تا جایی که گمان می کنم حکومت، معنی جدا بوده ی خود از مردم را از دست میدهد و مردم در قالب شبکه های تخصصیِ در هم رفته و به هم وابسته، اما دقیق و حساب شده، خود را اداره خواهند کرد.اینچنین دموکراسی، اتفاقی، آنی، یا به صورت ایزوله درگذشته، حال یا آینده نخواهد بود. بلکه این جمهوری، دارای بلوغی است محتوایی و ساختاری که به صورت تدریجی، از گذشته شروع شده است و تا آینده باید برای تحقق آن کوشش کرد.

Subject: Political science (general)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی