Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112724


ey gedayane kharabat
عنوان : ای گدایان خرابات: نگاهی به سی و سه غزل حافظ

Author: sarami, ghadamali - talkhabi, nehri
مولف/نويسنده : سرامی، قدمعلی - تلخابی، مهری

ISBN: 978-622-7404-19-7

Publisher: nashre tarfand
ناشر : نشر ترفند

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786227404197

ISBN: 978-6227404197

Volume 1: 466 pages

چکیده کتاب / در باره نویسنده : چه رازی در شعر حافظ است که کلام او را چنین گوهرین و نغز کرده است؟ تحلیل‌های متنوع و گاه متضاد از دیوان حافظ، زاییده‌ی چیست؟ چرا تشخیص زمینه‌ی معنایی و فکری شعر حافظ، دشوار و دیریاب است؟ چرا نمی‌توان در دیوان حافظ، بر سر یک تفسیر مشخص اجماع کرد؟ چرا شعر حافظ از پذیرش معنای قطعی، دوری می‌جوید؟ در ای گدایان خرابات کوشش شده که پاسخ‌هایی درست و دقیق به پرسش‌هایی از این دست داده شود. نویسندگان در این راه از مکاتب ساختارگرایی و پساساختارگرایی بهره برده‌اند همچنانکه برداشتی آزاد از هر غزل ارائه شده است

Subject: Persian literature (Hafez and on Hafez)

Availability: In stock

Hard Cover for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی