Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 112901


angel ladies
عنوان : انجل لیدیز

Author: davami, khosro
مولف/نويسنده : دوامی، خسرو

ISBN: 978-1-914165-34-4

Publisher: nashre mehri
ناشر : نشر مهری

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9781914165344

ISBN: 978-1914165344

Volume 1: 116 pages

Published in: usa

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رمان "انجل لیدیز" در ۲۴ فصل و ۱۰۲ صفحه، در ساختاری بسیار زیبا، بر محور تن استوار است؛ آن‌چه از این موضوع که میراث سنت است و نهادینه‌شده در وجود ما و آن‌چه که با حضور در جهان مدرن با آن روبرو می‌شویم. حق انسان بر بدن خویش موضوعی‌ست نو در جامعه مدرن که با فردیت او در رابطه است. در جامعه‌ای که انسان از استقلال بهره‌مند نیست و حقوق فردی او به رسمیت شناخته نمی‌شود، نمی‌توان از حق انسان بر بدن خویش سخن گفت. از جامعه سنتی، توتالیتر، مستبد و دیکتاتوری که بدن انسان به خدا، شاه و رهبر تعلق دارد، نمی‌توان انتظار داشت که چنین حقی را به رسمیت بشناسد. حق انسان بر بدن خویش معطوف به «حقوق بشر» است. به موقعیت تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی انسان نظر دارد و او را خارج از هرگونه تعلق قومی، جنسی، نژادی، عقیدتی و رنگ به رسمیت می‌شناسد. گاه مشاهده می‌شود که این حق را تنها به امور جنسی محدود می‌کنند. در واقع این حق را که با قدرت در رابطه است، می‌توان تعمیم داد و از آن فراتر رفت و به نوع پوشش، آرایش، رفتار و حتا موضوع‌هایی چون سقط‌ جنین و حق زیستن (خودکشی) نیز گسترش داد. در حکومت‌های ایدئولوژیک و تئوکراتیک موضوع حق حیات انسان‌ها با دین و ایدئولوژی در رابطه قرار می‌گیرد. و اینجاست که موضوع آلودگی بدن و «گناه» پیش می‌آید. در همین رابطه است که بدن زن در فرهنگ ما همیشه موضوع بوده است. هر سه دین ابراهیمی نفرت خویش را از زنان، لذت جنسی و هیجانات آن به روشنی اعلام داشته‌اند. فرهنگ غالب همیشه تحت تأثیر این نگاه بوده است. میزان قدرت هر مردی در جامعه سنتی به شکلی با بدن زن در رابطه است. جسم زن معیار ارزش‌هاست. شرایط ازدواج، زایمان، ارث، نگاهداری فرزند، هر یک به شکلی با جسم زن و جایگاه او در جامعه نیز در رابطه است.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی