Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113141


ahde ghajar va sooday farhang
عنوان : عهد قاجار و سودای فرنگ

Author: amanat, abbas
مولف/نويسنده : امانت، عباس

ISBN: 978-1-914165-39-9

Publisher: mehri
ناشر : مهری

Language: farsi

Size: 6 x 9

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9781914165399

ISBN: 978-1914165399

Volume 1: 340 pages

Published in: london

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتابی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دارید‭ ‬فرازها‭ ‬و‭ ‬فرودهایی‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬دوران‭ ‬قاجار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواننده‭ ‬می‌نمایاند‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬ناشناخته‭ ‬مانده‌اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬غالباً‭ ‬به‌درستی‭ ‬و‭ ‬منصفانه‭ ‬شناخته‭ ‬نشده‌اند‭. ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬اینجا‭ ‬بنیاد‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬برهان‭ ‬غالب‭ ‬است،‭ ‬چنان‌که‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬کتاب‭ ‬آشکار‭ ‬است،‭ ‬یکی‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ "‬عهد‭ ‬قاجار‭" ‬نه‌تنها‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬خطیری‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬دارد،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬قراردادی‭ ‬نانوشته‭ ‬می‌ماند‭ ‬که‭ ‬پیوند‭ ‬دربار‭ ‬و‭ ‬دیوان‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رعیت‭ ‬را‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬کم‌وبیش‭ ‬حاکم‭ ‬و‭ ‬محکوم‭ ‬هردو‭ ‬بدان‭ ‬گردن‭ ‬می‌نهادند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ "‬سودای‭ ‬فرنگ‭"‬،‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬پیچیده‭ ‬پذیرش‭ ‬و‭ ‬نکوهش‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تجدّد‭ ‬غربی‭ ‬دارد،‭ ‬چهره‌هایی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬شناخت‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬زمانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تجدد‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬قرن‭ ‬سیزدهم‭ ‬هجری‭ )‬برابر‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم‭ ‬میلادی‭ (‬وامی‌کاود‭.

Subject: History of Iran (Qajar)

Availability: In stock

Hard Cover for $52.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی