Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113193


manhay irani
عنوان : من های ایرانی -هستی شناسی انتقادی خودمان

Author: tajik, mohammad reza
مولف/نويسنده : تاجیک، محمد رضا

ISBN: 978-622-6310-26-0

Publisher: tamadone elmi
ناشر : تمدنن علمی

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226310260

ISBN: 978-6226310260

Volume 1: 275 pages

Published in: iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : چنان چه بسیاری از مردم ایران ادب و آداب نقد و نقادی نمی دانند و «از روی ناعلاجی به خر گفتند خانباجی»، «از ناچاری برای مصلحت بوسه به دم خر زدند»، «از برای مصلحت مردان حکیم/ دم خر را بوسه زدند و خوانندش حکیم»، «دستی را که نمی توانستند ببرند، بوسیدند،» «با غالبان چاره ای جز زرق و لوس نداشتند»، «با آنان که نتوانستند خصومت کنند، ساختند»، «با گرگانی که زمانه زمامش بدانان داده، بهر سلامت و امنیت سلام کردند»، «در کف شیر نر خونخواره ای غیر از تسلیم و رضا چاره ای دیگر ندیدند»، «چون از سایه خویش می ترسیدند و می رمیدند و ناخن خویش تیغ می پنداشتند و مژه خویش ما می انگاشتند و یا به تجربت دریافته بودند که: «چون هر که باد در سر دارد سر به باد دارد»، «هر آن کهتر که با مهتر ستیزد، چنان افتد که هرگز برنخیزد»، «غایت جهل بود مشت زدن سندان را»، «پنجه با ساعد سیمین چو نیندازی به»، «نیاید ز صد مورچه فعل ماری»، «با بدان آن به که کم گیری ستیز، چون نداری ناخن درنده تیز»، ره سکوت و انفعال پوییدند و نشیمن خود با شاخ گاو درنینداختند و با دم شیر بازی نکردند، این دیگر آنان نیستند که چگونه «بودن»، «زیستن» و «مردن» خود را انتخاب می کنند، بلکه این قدرت و ساختار قدرت است که این چگونگی را معین و مشخص می کند.

Subject: Sociology & anthropology (Iran)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی