Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113478

Maze
Hezartoo
عنوان : هزارتو

مولف/نويسنده : لاچینانی، زهرا

ISBN: 978-964-193-690-9

Publisher: nashre ali
ناشر : نشر علی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789641936909

ISBN: 978-9641936909

Volume 1: 966 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در پشت جلد این کتاب می خوانید: پاهایم به زمین میخ شده بود. قباد گله را هی کرد سمت جوی که نگاهش به من افتاد. پسرش اومدو... مردان از دور جنازه کنار رفتند. زیر گردنش کبود بود. سیاهی در سفیدی چشمان مرده اش گمشده بود. زن که در حیاط را باز کرد و سرک کشید، حاج عباس به سمتش حمله کرد، چادر گل دارش را از سرش کشید. زن جیغ زد و حاجی چادر را روی جسد انداخت. چادر سفید لکه ی سرخ خون را چس داد. بی ناموسی کرده ... هر که کشته ناز شصتش . مهران پوزخندی زد و داد زد : بگردید شاید جسد زن هم باشه. حاج عباس داد زد: زنگ بزنید اورژانس.. جمع کنید این بساط رو آبروریزی نکنید...

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $38.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی