Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113522

sleeping awake
bidare khab
عنوان : بیدار خواب

Author: Choopani, Rahman
مولف/نويسنده : چوپانی، رحمان

ISBN: 978-622-6722-50-6

Publisher: sedaye moaser
ناشر : صدای معاصر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226722506

ISBN: 978-6226722506

Volume 1: 167 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : خاطرات، ... خاطرات دست از سرم برنمی دارند؛ خاطرات سمج و چسبنده و وقت نشناسی که بیشتر وقت ها تکه تکه در برم می گیرند. ذره ذره و آرام آرام احاطه ام می کنند، پریشان و نابه سامان؛ و البته گاهی هم شتابان. یکی از اولی و یکی از اخر و هیچ وقت خدا، هیچ نظمی به خود نمی گیرند. آنها فراموش که نمی شوند هیچ، بلکه وقت و بی وقت، معلوم نیست از کجا، می آیند و نیشتری به روح آدم می زنند. زخم و زیلی و پریشانش می کنند و می روند. نه این که بروند که بروند، نه... می روند که باز بی خبر بی آن که بدانی از کجا، به سراغت بیایند. خاطراتی که من از تو دارم اغلب همینطورند. پریشانی و آشفتگی را بر جسم و جانم آوار می کنند. آنها فراموشم نمی کنند. تنهایم نمی گذارند.

Subject: Persian literature (short stories), Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی