Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113543

Iranian names for Iranian children
namhaye Irani baraye farzandane irani
عنوان : نام های ایرانی برای فرزندان ایرانی

Author: Engheta, Dr. Naser
مولف/نويسنده : انقطاع، دکتر ناصر

ISBN: 978-1-949885-06-4

Publisher: shiveh gerafik
ناشر : شیوه گرافیک

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9781949885064

ISBN: 978-1949885064

Volume 1: 227 pages

Published in: USA

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در سرآغاز کتاب نوشته شده است: هم میهن! سخن خود را در گفتگو با تو می آغازم. با تو که از نازش های گذشته خود و از درازای پیشینه سرزمین خود یا ناآگاهی و یا آن را در خور نگرش نمی دانی و پی نبرده ای که چه گذشته پرارزش و نازش آفرینی داشته ای، از آن میان می دانم که حتا ، ارزش زبانت را نیز ندانسته ای. شاید پی نبرده ای که نام تو را که پدر و مادرت برایت برگزیده اند چه ارج و ارزشی در زندگی ات داشته است.این کتاب شامل نام های ایرانی است برای پدرو مادرهایی که می خواهند برای فرزندان خود نام های ایرانی برگزینند.

Subject: Name book, Reference

موضوع کتاب: نامنامه, مرجع شناسی

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی