Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113614

Great Crises
bohrane bozorg
عنوان : بحران بزرگ

Author: Eijady, Jalal
مولف/نويسنده : ایجادی، جلال

ISBN: 978-3-96531-073-5

Publisher: Forough
ناشر : فروغ

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 2022

Weight: 2

ISBN: 9783965310735

ISBN: 978-3965310735

Volume 1: 474 pages

Published in: Germany

چکیده کتاب / در باره نویسنده : جلال ایجادی جامعه شناس و زیست بومگرا، در این کتاب تئوری ها، چالش های اکولوژیکی و همه رویدادهای در پیوند با محیط زیست را مطرح می کند. از نظر نویسنده تمام زمینه ها مانند سیاست، ائتلاف های سیاسی، اقتصاد، مدیریت شهری، عدالت اجتماعی، آموزش در جامعه، فرهنگ اجتماعی، تمام رشته های درسی دانشگاهی، مدیریت بنگاه های اقتصادی، مدیریت رسانه ها، مدیریت تکنولوژیکی و علمی، پژوهش های آکادمیکی، فعالیت کشاورزی، و غیره باید با چالش اکولوژیکی تعریف شده مورد سنجش قرار گیرند. این کتاب در ادبیات محیط زیستی ایران و در فرهنگ سیاسی و اقتصادی و فلسفی، یک رویداد بزرگ به شمار می آید، زیرا اولین بار است که چنین اثر نو و برجسته ای منتشر می شود.

Subject: Geography (Iran), Geography (world), Sociology & anthropology (Iran)

Availability: In stock

Paperback for $40.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی