Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113707

Sunflower syndrome
sandrome aftabgardan
عنوان : سندروم آفتاب گردان

Author: Vali bahavarand, Zahra
مولف/نويسنده : ولی بهاورند، زهرا

ISBN: 978-622-7361-209

Publisher: shadan
ناشر : شادان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786227361209

ISBN: 978-6227361209

Volume 1: 560 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : درست زمانی آمدی که هر یک با آلام خویش زخمی دائمی بر دل داشتیم و من در جدال درونی با خویشتن آرزوهایم را یک به یک از دست داده بودم بدون نگاه به آینده ای که متعلق است به من! درست زمانی به هم رسیدیم که من زخم های خود را شناخته بودم و دریافته بودم که این درد را با تو مشترکم تو و زخم های کهنه و سخت، مانده بر دلت! درست زمانی که خواستیم رها شویم از زخم های مشترک اما جدا از هم رهایی را در با هم بودن یافتیم با هم دویدن، با هم ایستادن و خیره شدن به نور آفتاب در کنار هم مثل سندروم آفتابگردان و حساس شدن به منبع نوری که ما را مسحور خود می سازد ما راز التیام زخم ها را یافتیم تنها وقتی که در کنار هم و دست در دستان هم قدم برداشتیم!

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $39.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی