Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113904

Animus and Anima: Two Essay
anim va animoos ( do maghale)
عنوان : آنیما و آنیموس ( دو مقاله)

Author: Jung, Emma
مولف/نويسنده : یونگ، اما

ISBN: 978-622-7847-07-9

Publisher: mehr andish
ناشر : مهراندیش

Translator: Sarreshteh dari, Mehdi
مترجم : سررشته داری، مهدی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786227847079

ISBN: 978-6227847079

Volume 1: 104 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اثر حاضر، از جمله کتاب‌هایی است که بیش ازآنچه باید، ازنظرها دور مانده است. ازنظر اِما یونگ، آنیما از یک‌سو در آگاهی فردی و از سوی دیگر در ضمیر ناخودآگاه ریشه دارد. آنیموسی که در روان هضم و جذب و ادغام نشده باشد، در همهٔ موارد به اظهار نشر می‌پردازد یا به انتقاد از اعمال فرد می‌پردازد و یا چنان از آن‌ها ستایش می‌کند که مایهٔ خودبزرگ‌بینی او می‌شود. اِما یونگ از منظر اسطوره و قصه‌های پریان به آنیما می‌نگرد و پیشنهاد می‌کند که آنیما تجسمِ شخصیت مادینهٔ مردان است و آرکتایپ مادینگی و همچنین آرکتایپ طبیعت و ماهیت زنانگی نیز هست. دو مقاله‌ای که در کتاب حاضر به چاپ رسیده است به دو عنصر بنیادی روان یعنی آنیما و آنیموس می‌پردازد و رفتار آن‌ها را به‌صورتی که در رؤیا و فانتزی‌ها و اسطوره ظاهر می‌شوند، بررسی می‌کند. این کتاب نقشهٔ راهی را که به وحدت اضداد و ظهور خویش ختم می‌شود، به‌روشنی و دقت در مقابل خواننده می‌گذارد.

Subject: Psychology (general)

موضوع کتاب: روانشناسی (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی