Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113914

September since 1981
mahe mehr az sale 60
عنوان : ماه مهر از سال 60

Author: Nabati moghaddam, Mohammad bagher
مولف/نويسنده : نباتی مقدم، محمد باقر

ISBN: 978-600-7886-90-4

Publisher: onvan
ناشر : عنوان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786007886904

ISBN: 978-6007886904

Volume 1: 55 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : از متن کتاب: کلیسایی در آبادان. سال 1360 خورشیدی صدای انفجار مهیب؛ همه جا را می لرزاند. نور در صحن کلیسا می پاشد و غبار و دود در فضا پراکنده می شود. کسی از این سوی صحن به سوی دیگر می دود. دو کس از سمتی به سمت دیگر می روند. فضا در ابر غبارآلودی غرق می شود. هیچ چیز دیده نمی شود. کسی فریاد می کشد. کسی ضجه می زند و زنی کل عزا می کشد. ترکش خمپاره در فضا جولان می دهد. رزمنده ها و آدم های زخمی و خونین در کلیسا این طرف و آن طرف می روند. کسانی که پای شان زخمی است خود را می کشند روی زمین انفجارها شدیدتر می شود. آلنوش با لباس سفید پرستاری بر تن وارد می شود. به شتاب از این سو به آن سو می رود و به زخمی ها کمک می کند. از زیر لباس سفید پرستاری پیراهنی بنفش بر تن دارد و شلوار جین آبی پوشیده است. پنبه و باند زخم و چسب و پرمنگنات و الكل در دست و جیب هایش دارد. پای کسی را می بندد. دست کس دیگری را پانسمان می کند. زخم پیرمردی را الکل زده و می شوید. دانیل گیج و مبهوت است. بی اراده و بی تحرک گوشه ای می ایستد.

Subject: Art (cinema), Art (scenario)

Availability: In stock

Paperback for $9.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی