Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113989

Standing up - the struggles and patterns of women, life, freedom
barestadan - derangha va pey ranghaye zan , zendegi , azadi
عنوان : برایستادن - درنگ ها و پی رنگ های زن، زندگی، آزادی

Author: Sabahi , Mahmoud
مولف/نويسنده : صباحی، محمود

ISBN: 978-3-96531-097-1

Publisher: Forough
ناشر : فروغ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2023

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9783965310971

ISBN: 978-3965310971

Volume 1: 233 pages

Published in: Persian

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بخشی از متن کتاب: یکی از مشخصه های آخوندیسم ابدی این است که گرایشی شگفت به سوگ واری نمایشی و شادخواری نهانی دارد و این همانا راز ریاکاربودن ابدی آن است. او هرگز نمی تواند و نمی خواهد خود را چنان که هست عیان کند، زیرا به محض بیان چپود خویش از آن بالای بلند اعتبار می افتد و درهم می شکند. اگر به رفتارهای او دقت کرده باشید، این را به روشینی در می یابید که همیشه شیطانکی در پس عبای او در جنب و جوش است، شیطاتنکی که او مدام باید دهانش را بگیرد تا بل راز او را برملا نسازد. (172) .. تحقیر زنان یکی دیگر از مشخصه های بنیادین آخوندیسم ابدی استف اما این میل تحقیر در او همیشه به یک گونه عمل نمی کند و حتا می تواند به ریخت دفاع از حقوق زنان درآید زن را رد چادر، در خانه مخفی و محبوس کرده و از هر دانشی دورنگه می دارد. در کار خارج هم شرکت نمی دهد ، از بردن ننامش هم عار دارد و به نام های منزل یا بچه های خانه از قبیل مادر حسن از او یاد می کند . و .. ( ص 175)

Subject: Women studies, Anti religious regimes

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی