Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 14092

pivot of the universe
ghebleye alam
عنوان : قبله عالم

Author: amanat, abbas
مولف/نويسنده : امانت، عباس

ISBN: 964-431-040-3

Publisher: karname
ناشر : کارنامه

Translator: kamshad,hasan
مترجم : کامشاد، حسن

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1388

Edition: 3

Weight: 3

ISBN: 9644310403

ISBN: 964-4310403

Volume 1: 707 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ناصرالدين شاه قاجار و پادشاهی ايران کتاب " قبله عالم" پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران نوشته عباس امانت است. وی در این کتاب با پرسش‌های جدی آغاز می‌کند؛ اینکه حکومت‌های پادشاهی که خود تکیه‌گاه یک نظم سیاسی کهن است چگونه با چالش‌های داخلی و بین‌المللی کلنجار می رود و خود را حفظ می‌کند و چگونه قوای تجدد و اتفاقات نوین با جامعه کهنه و فرسوده ایرانی تقابل پیدا می‌کند و اما باز هم امتداد پیدا می‌کند؟ این کتاب تصویر متفاوت‌تری از ایران قاجار خاصه ایران دوره ناصری نشان می‌دهد و کلیشه‌های مسلط امروزه را درهم می‌شکند.

: آخرين پاراگراف در کتاب "PIVOT OF UNIVERSE" در صفحه ی 448 قرار دارد. اين پاراگراف در کتاب فارسی با عنوان "قبله ی عالم" ترجمه ی کتاب فوق در ايران سانسور و حذف شده است. نوشته ی زير ترجمه ی آن پاراگراف است و می توانيد آن را به پايان صفحه ی 582 اضافه کنيد. در ورای هد ف های منطقه ای و مهمتر از آن برای ثبات اجتماعی سياسی ايران، آينده توازن جمهوری اسلامی همچنان پا درهواست. بدون شک انقلاب حداقل در حال حاضر در انهدام چهره ی فوق العاده اغراق آميز و غير مغقول و باستانی "قبله ی عالم" که از زمان ناصرالدين شاه مورد مخالفت و غير معقول و باستانی "قبله ی عالم"که از زمان ناصرالدين شاه مورد مخالفت و بيزاری قرار داشت و پيش از اين نيز هرگز با چنين قدرتی مورد انکار قرار نگرفته بود، موفق شده است. اما در درازنای تاريخ ايران يکی از دو قلو های باستانی "دين پاک" هم شير خود پادشاهی را يک طنز ناخوشايند در کام خود فرو برد. طنز در اين است که اين انقلاب فقط يک نهاد باستانی را از صحنه سياسی حذف نکرده است بلکه آن را با يک نهاد به مراتب سر کوبگر تر جانشين کرده است. نهاد (ولايت فقيه)، نهادی که آ يت الله خمينی به وسيله آن خود و جانشينانش را تقدس بخشيد. در منظر منابع رو به زوا ل اقتصادی، انفجار جمعيتی، انزوای بين المللی، سرکوب سياسی، مذهبی و جنسی و بسته بودن افق ديد سياسی و فرهنگی ايران زير مهميز يک ايدئولوژی يک پارچه و خيالی هيچ مشکل نيست که يک فروپاشی عميق برای تعادل ايران را پيش بينی نمود. بدون يک کشور قوی که علائم آن تقريبا و هميشه "هويت" و "ثبات" است در يک قلمرو بدون حفاظ برای آينده، ايران ممکن است يک تشنج سياسی و قومی را که به مراتب شديدتر و جدی تر از آن چه که در دوران قاجار و پهلوی شاهد آن بوده است، تجربه کند. يا آن چه که بارها در تاريخ آشفته ی ايران شاهد آن بوده ايم، ايران ممکن است برای خودش يک مکانيزم ملی جديد را با توجه به خطری که او را تهديد می کند، باز توليد کند و يک قبله ی جديد برای عالم سياسی خود، کسی که کمتر سختگير و آسان گيرتر از سيستم سلطنتی و با تساهل بيشتر و مسئول تر از ولايت فقيه کنونی ايجاد کند. شرکت کتاب

Subject: History of Iran (Qajar)

Availability: In stock

Hard Cover for $39.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی