Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 14596


charand o parand alilakbar dehkhoda dar kalame doctor ahmad karimi hakak
عنوان : چرند و پرند علی اکبر دهخدا در کلام دکتر احمد کريمی حکاک

Author: dehkhoda, aliakbar
مولف/نويسنده : دهخدا، علی اکبر

ISBN: 1-933429-02-x

Publisher: ketabe gooya
ناشر : کتاب گويا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2005

Weight: 1.5

ISBN: 193342902x

ISBN: 193-342902x

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : امروز ما علی اکبر دهخدا را عمدتا استادی علامه میشناسيم که دو اثر بزرگ او لغت نامه و امثال و حکم از مهمترين کتاب های مرجع در زبان فارسی به شمار میرود. در دوران پر تب و تاب انقلاب مشروطه، اما، دهخدای جوان طنز پرداز و شاعری نو آور بود که برخی از اثر بخش ترين اسناد ادبی انقلاب را آفريد. قطعه های چرند و پرند او را، که در روزنامه صوراسرافيل چاپ می شد، مردمان با سواد در قهوه خانه و ميانه ميدان ها به صدای بلند برای همگان میخواندند تا شور انقلابی مردم را برانگيزند و نظرات مندرج در آن را به بحث بگذارند. مورخان بزرگ ادب فارسی، از جمله (( براون )) و (( ريپکا )) نيز چرند و پرند را اثری می دانند که در تمام ادبيات هزار ساله ی فارسی دری نظيری برای آن نمی توان نام برد . در اين ديسک ديجيتالی استاد احمد کريمی حکاک درباره ی چرند پرند سخن می گويد.او ابتدا زمينه ی اجتماعی سياسی اين اثر را بيان می کند، و شپس بعضی از بهترين قطعات آن را می خواند ودر تحليل هايی مو شکافانه ممعنا و فحوای آنها را میشکافد و در اختيار شما می گذارد

Subject: Audio books

Availability: In stock

Paperback for $32.99

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی