Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 14597


hasht ketabe sohrab sepehri dar kalame doctor ahmad karimi hakak
عنوان : هشت کتاب سهراب سپهری در کلام دکتر احمد کريمی حکاک

Author: sepehri, sohrab
مولف/نويسنده : سپهری، سهراب

ISBN: 1-933429-01-1

Publisher: ketabe gooya
ناشر : کتاب گويا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2005

Weight: 1.5

ISBN: 1933429011

ISBN: 193-3429011

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سهراب سپهری را از يک نگاه می توان هنرمندی از اهالی کاشان دانست که آرام زيست و در سکوت شعر سرود و نقش آفريد. از نگاهی ديگر، اما، هم او را می توان واپسين پيام آور شمرد در زنجيره ای به درازای حضور انسان بر بسيط خاک که پيامی بی حد و مرز را در گوش آدميان زمزمه می کنند تا آنان را با زيبايی زمين و روان پويای جهان آشنا کنند و آشتی دهند. از اين قرار ، شعر سپهری درسی است عميقا اخلاقی و انسان ساز در ستايش طبيعی جاندار که مادروار فرزندان زمين را در بر می گيرد، در دامان خويش می پرورد، و نگاه عاشقانه به زمين را به آنان می آموزد. در اين ديسک ديجيتالی، استاد احمد کريمی حکاک شعر سپهری را چنان می شکافدو تحليل می کند که جنبه های جهانی پيام شاعر آرام آرام از جامعه ی بی پيرايه واژگانی ساده و صميمی به در می آ يد و مخاطب را از نگرش محلی و بومی به نگاهی جهانی و معتبر در همه ی فصول منتقل می کند، چنانکه بيننده گويی بی آن که خود بداند با نگاهی نو به پديده هايی خيره می شود که بارها در آنها نگريسته ولی انگار هرگز آنها را چنان که بايد نديده است. تحليل استاد از شعر (( صدای پای آب )) به راستی ساختار بديع شعر را چنان بر ما می گشايد که ما را از مراحل آزمون محرميت با جان نهفته در زمين می گذارند، غبار عادت را از چشمانمان پاک می کند ، و زيبايی پنهان و آشکار جهان را دوباره به ما نشان می دهد

Subject: Audio books

Availability: In stock

Paperback for $32.99

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی