Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 14598


yeki bood vayeki naboode mohammad ali jamalzade dar kalame doctor ahmad karimi hakak
عنوان : يکی بود و يکی نبود محمد علی جمالزاده در کلام دکتر احمد کريمی حکاک

Author: jamalzade, mohammadali
مولف/نويسنده : جمالزاده، محمد علی

ISBN: 1-933429-03-8

Publisher: ketabe gooya
ناشر : کتاب گويا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2005

Weight: 1.5

ISBN: 1933429038

ISBN: 193-3429038

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : محمد علی جمالزاده، پيشتاز داستان پردازان ايران در قرن بيستم، از بزرگترين کارگزاران تجدد در ادبيات فارسی به شمار میرود، و مجموعه ی معروف يکی بود و يکی نبود مهم ترين اثر داستانی اوست. در اين ديسک ديجيتالی، استاد احمد کريمی حکاک مجموعه ی يکی بود و يکی نبود را از نظر می گذراند، و به ويژه شما را با سه داستان (( فارسی شکر است ))، (( دوستی خاله خرسه )) و (( درد دل ملا قربانعلی )) و زيبايی های ادبی و معنای اجتماعی آنها آشنا میکند. جمالزاده طی زندگی پر باری که بيش از يک صد سال دوام يافت، با اتکا بر سنت بومی حکايت سازی رايج در ادبيات کلاسيک فارسی وبا بهره گيری از فنون داستان سرائی رايج در اروپا، بعضی از ماندگارترين آثار داستانی ادبيات قرن بيستم ايران را پديد آورده است. در واقع از نظر سبک داستان نويسی و مضمون و محتوا جمالزاده و هدايت دو رکن استوار داستان نويسی ايران را تشکيل می دهند که کار آنها را در نسل های بعدی، نويسندگان ديگر پی می گيرند و به مراحل و منازل جديدی می رسانند، و با اين کار گوشه و کنار های نيمه روشن زندگی ايرانيان را که در تاريخ های رسمی و تحقيقات اجتماعی نمی توان بر آن پرتو کافی افکند روشن می سازند. از اين قرار، نويسندگانی مانند چوبک، دولت آبادی، افغانی و ترقی را می توان فرزندان ادبی جمالزاده دانست. تحليل سبک و پيام جمالزاده سر فصلی است بر درک بهتر و عميق تری از سير داستان نويسی در ايران قرن بيستم.

Subject: Audio books, Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $32.99

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی