Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 14984


darde tekrar
عنوان : درد تکرار

Author: rahmani, mehri
مولف/نويسنده : رحمانی، مهری

ISBN: 964-442-302-x

Publisher: alborz
ناشر : البرز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1380

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 964442302x

ISBN: 964-442302x

Volume 1: 340 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : معرفي مختصر كتاب: نويسنده در طول داستان ذهن مخاطب را متوجه اين پرسش مي‌كند كه "آيا تقدير و سرنوشت آدمي از پيش تعيين شده يا با تصرف خود او رقم زده مي‌شود؟ ." نكته اصلي داستان اين است كه شعور آدمي مي‌تواند به گوهري دست يابد كه ديگر برايش نوع سرنوشت و رويدادهاي زندگي تفاوتي نكند، بلكه چگونه برخورد كردن با سرنوشت مهم باشد .براي رسيدن به چنين مرتبه‌اي بايد ابتدا عاشق بود تا در سايه اين وارستگي به معرفت دست يافت، زيرا توقف در مرحله عشق وابستگي و ميل به تسخير را در پي دارد و انساني كه تمام وجودش را اين تعلق پر مي‌كند، به سرنوشت "نهال "(شخصيت داستان) يعني سقوط و حذف دچار خواهد شد . در ماجراي اصلي داستان، انساني چهار بار با فواصل زماني مختلف به دنيا مي‌آيد و زندگي او در اين چهار مسير بستر رويدادها و حوادثي مي‌شود كه از ارتباط آنها با هم روند داستان شكل مي‌گيرد .شخصيت اصلي داستان پيشگويي به نام "دامون "است ;بي آن كه خود قهرمان اصلي ماجرا شود و "تك صدايي "را بر آن تحميل كند، نقشي را برعهده مي‌گيرد كه ماجرا خود به خود به داستاني "چند آوايي "تبديل شده هر صدايي كه ضرورت ايجاب كند به خوبي شنيده مي‌شود . راوي در سايه شخصيت‌ها مستور است و داستان بيشتر بر محور فطرت و جوهر انسان پيش مي‌رود تا تاثيرات محيطي .

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی