Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 1732


dar jostojooye zamane az dast rafte (7 jeldi)
عنوان : در جستجوی زمان از دست رفته (7 جلدی)

Author: proust, marcel
مولف/نويسنده : پروست، مارسل

ISBN: 978-964-305-897-5

Publisher: markaz
ناشر : مرکز

Translator: sahabi, mehdi
مترجم : سحابی، مهدی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1388

Edition: 9

Weight: 13

ISBN: 9789643058975

ISBN: 978-9643058975

Volume 1: 601 pages

Volume 2: 669 pages

Volume 3: 803 pages

Volume 4: 633 pages

Volume 5: 501 pages

Volume 6: 354 pages

Volume 7: 443 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : پس از چند چاپ جداگانه سر انجام همه ی مجلدات در "جستجوی زمان از دست رفته "یکجا و همزمان به صورت یک مجموعه تفکیک ناپذیر منتشر میشود .تدارک انتشار این مجموعه فرصتی به دست داد تا متن اثر به طور کامل از جنبه های ویرایشی و فنی باز بینی و هماهنگ شود .خلاصه از داستان هر جلدد ,نمایه هایی از نام اشخاص و مکان ها به هر کدام از مجلدات افزوده شده است . "طرف خانه سوان"کتاب اول از مجموعه هفت کتابی است که رمان "در جستجوی زمان از دست رفته" را میسازد گذشته از خطوط کلی داستانی که این کتاب ها را به هم می پیوندد,هر کدام از هفت کتاب از بسیاری دیدگاه ها در خود کامل و مستقل اند.در واقع آنچه داستان نامیده میشود تنها رشته ای است برای به هم پیوستن لحظه هایی که هر کدام به تنهایی از "مکان"ها و شخصیت های اصلی کتاب اند:کتابی سترگ که بس بیش از آنکه توصیف کننده حالت های بیرونی باشد ژرفای درونی را میپوید و میکاود .از همین روست که اغلب درباره این اثر گفته میشود که میتوان آن را از هر صفحه ای که باشد آغاز کرد و یا گهگاه چند صفحه ای از هرکجای آن را خواند و از ژرفا و گستره ی اندیشه ی نویسنده و ظرافت و حساسیت هنرش که جستجو را یکی از بزرگ ترین آثار ادبیات معاصر جهان میکند لذت برد

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Hard Cover for $179.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی