Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 2069


azadarane bayal
عنوان : عزاداران بيل

Author: saedi, gholamhosein
مولف/نويسنده : ساعدی، غلامحسين

ISBN: 978-964-351-418-1

Publisher: negah
ناشر : نگاه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1391

Edition: 12

Weight: 1

ISBN: 9789643514181

ISBN: 978-9643514181

Volume 1: 208 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : «کتاب عزاداران بیل» مشتمل است بر هشت قصه از اهالی دهی به نام بیل. در «قصة هشتم»، زندگی و ترک دیار مشهدی اسلام، تنها گاری‌چی و ساززن ده به تصویر کشیده شده است. راوی مردی مهربان بود که با یک اسب و بز و یک گاری و ساز به تنهایی زندگی می‌کرد. روزی از ده سیدآبادی دو نفر از طرف شاه‌تقی به دنبال او می‌آیند تا در روز عروسی پسرش ساز بزند و آواز بخواند و مشهدی اسلام با اجازة کدخدا می‌رود و پسر مشهدی صفر، که مردی پست بود نیز به همراه او می‌رود. در شب عروسی مشهدی اسلام ساز می‌زند و می‌خواند. در فرصتی که مشهدی اسلام برای دیدن اسب بیمار مشهدی رقیه، زنی بیوه که قسم خورده بود ازدواج نکند، می‌رود، دو مرد سیدآبادی و پسر مشهدی صفر در حالی که شاهد این ماجرا بودند، داستان را به گونه‌ای دیگر می‌سازند و پسر مشهدی صفر آن را به گونه‌ای برای اهل بیل تعریف می‌کند و باعث رسوایی مشهدی اسلام می‌گردد. مشهدی اسلام که به ده برمی‌گردد اتفاقی صحبت‌های اهالی را می‌شنود. او لباس عزاداری می‌پوشد و خانة خود را گل می‌گیرد و ساز خود را برداشته و ده بیل‌ را ترک می‌کند و به شهر می‌رود و در پیاد‌ه‌روهای شهر مشغول ساززدن می‌شود.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی