Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 90225

the adventure of philisophical thought in the muslim world(3 vol)
majeraye fekre falsafi dar jahane eslam(3 jeldi)
عنوان : ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام(3 جلدی)

Author: ebrahimi dinani, gholamhosein
مولف/نويسنده : ابراهیمی دینانی، غلامحسین

ISBN: 964-7134-09-6

Publisher: tarhe now
ناشر : طرح نو

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1392

Edition: 6

Weight: 8

ISBN: 9647134096

ISBN: 964-7134096

Volume 1: 436 pages

Volume 2: 440 pages

Volume 3: 478 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اندیشه های فلسفی در جهان اسلام آرام و بدن کشمکش صورت نپذیرفته و در هر برهه ای از زمان با نوعی مخالفت و خصومت روبرو بوده است. آنچه در این اثر مورد بحث و گفتگو واقع شده ماجرای پرنشیب و فراز فکر فلسفی است که از میان گروه های متعدد و متضاد مخالف عبور کرده و با بحران های سخت و دشوار مواجه گشته است. شکل گیری اندیشه فلسفی نتیجه ای است که از نوعی تعاطی و برخورد اندیشه ها حاصل می گردد. آنچه در سیر تاریخ اندیشه فلسفی در جهان اسلام کمتر محل توجه بوده، تفکر مخالفان و معارضان با فلسفه است که نقشی اساسی در ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام ایفا کرده اند. برای اولین بار نویسنده کتاب در زبان فارسی با رجوع به اصل نوشته های معارضان با فلسفه پرده از تاریخ فکر فلسفی در جهان اسلام بر می دارد و خواننده در این کتاب از رهگذر آشنایی با اندیشه متفکران ضد فلسفه چون غزالی، ابن حزم، شهرستانی، فخر رازی، ابن تیمیه، موسی بن میمون، ابوالنجا الفارض، شیخ عبدالله جیلانی، ابوالبر کات بغدادی و همچنین با تلاش فلاسفه برای پاسخگویی به ردیات آنان؛ به تصویری زنده از تعین و شکل گیری اندیشه فلسفی در فرهنگ اسلامی دست می یابد. مجموعه حاضر در صدد است در قالب مهمترین مسائل مناقشه آمیز میان مخالفان و موافقان فلسفه، شرحی دلکش از ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام را تا زمان حاضر ارئه نماید.

Subject: Philosophy (Iran)

موضوع کتاب: فلسفه (ايران)

Availability: In stock

Hard Cover for $62.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی