Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 91247

a COLLECTION OF PAINTING IN Qajar period selected by Empress Farah Pahlavi
majmooeyi az naghashihaye iran dar sadeye davazdahom va sizdahome hejrie ghamari
عنوان : مجموعه ای از نقاشی های ایران در سده دوازدهم و سیزدهم هجری قمری(به انتخاب شهبانو فرح پهلوی)

Language: Persian

Size: 8½ x 11

Publication Year: 1351

Weight: 2

click here for video

Volume 1: 64 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : از انتشارات دفتر مخصوص علیا حضرت شهبانوی ایران

: اين مجموعه شامل 63 نقاشی است که در اين کتاب بصورت نفيس روی کاغذ اعلا گلاسه چاپ شده اند. 1- تصوير يکی از شاهزادگان زند با کتاب 2- هرمز پادشاه ساسانی با ملازمان 3- طبيعت بی جان با انار، نصف هندوانه 4- حمله اژدها به شاهزاده ای سوار بر اسب 5- دو دلداده کنار پنجره در حال نوشيدن شراب 6- دو دلداده دست بر گردن در حال نوشيدن شراب 7- دو دلداده با مينای شراب 8- شاهزاده ای با يکی از ملازمان 9- پادشاه نشسته در مهتابی 10- طوطی در حال تاراج ظرف گيلاس 11- طوطی با ظرف ميوه و تکچهره زن جوان 12- تصوير فتحعليشاه نشسته 13- منظره با طبيعت بيجان 14- زن جوان با جقه 15-تصويرفتحعليشاه درلباس رسمی دربار 16- تصوير فتحعليشاه ، نشسته 17- زن جوان با چادر و سيب 18- زن جوان با طوطی دست آموز 19- زن جوان در حال زدن دايره 20- زن جوان در حال نواختن تار 21- تصوير زن جوان 22- دو دلداده دست بر گردن 23- مادر و فرزند با گربه 24- يک از بانوان دربار با گل 25- رقاصه با زنگ 26- تصوير يکی از شاهزادگان با کودک 27- تصوير يکی از شاهزادگان با تفنگ 28- تصوير يکی از شاهزادگان 29- تصويريکی ازنجيب زادگان درلباس سفيد 30- شيخ صنعان از دست دختر ترسا شراب می نوشد 31- مادر و فرزند با طوطی 32- زن جوان با مينا و جام شراب 33- زن جوان با گلدان 34- زن جوان با جام شراب 35- زن جوان در حال رقص 36- مرد جوان با جام و مينای شراب 37- حضرت يوسف با دو آهو 38- زن جوان با کربه و کبک 39- مادر و دو فرزند کنار برکه 40- حضرت يوسف در کار مراقبت از گوسفندان 41- حضرت يوسف با پدرش يعقوب 42- مدهوش شدن نديمگان زليخا از جمال يوسف 43- زن رقاص در حال چتر زدن روی کارد 44- زن جوان در حال نوشيدن شراب 45- رقاصه با زنگ 46-تصوير خسروشاه 47- رقاصه 48- صورت يکی از شاهزادگان 49- جوانی در حال اغوش گرفتن معشوقه 50-بانويی در حال کشيدن قليان با يکی از ملازمان 51- يکی از شاهزادگان سواره شيری را با نيزه از پا در می آورد 52- يکی ازشاهزادگان سواره درمبارزه باشيرکوهی 53- منظره پل با استحکامات 54- منظره ساختمان ييلاقی 55- رقاصه 56-58 سه زن رامشگر در حال نوازندگی 59 - تماشا کردن شيرين، فرهاد را در کوه بيستون 60- شاه عباس دوم در شکارگاه 61- جمشيد شاه با يکی از شاهزادگان 62- دو دلداده در چشم انداز 63- اياز و

Subject: Art (painting), Rare books

Availability: In stock

Hard Cover for $100.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی