Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 93082

the guardian of the world muslim's affairs, syed ali khamenei
valie amre moslemine jahan (revayate tavahome valai, jahangoshaie takhayoli va jabariate moghadas)
عنوان : ولی امر مسلمین جهان (روایت توهم ولایی) -سید علی خامنه ای

Author: mohammadi, majid
مولف/نويسنده : محمدی، مجید

ISBN: 978-1-59584-342-5

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1391

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9781595843425

ISBN: 978-1595843425

click here for video

Volume 1: 530 pages

Published in: United States

Special Features: مردی که خود را نماینده خدا میداند نه ملت! آنچه پر واضح است این که فضای بسته نشر در ایران و عدم نقد پذیری مقام رهبری که از بدو پیدایش جمهوری اسلامی با عناوینی چون «نایب برحق امام زمان» و با تأکید بر روحانیت و معنویتی که این مقام دارد، تصویری دیگرگون از یک انسان قدیس مانند را در ذهن توده مردم آفریده است. تقدسی که برای نمایش آن جلوههای گوناگون به کار گرفته میشود تا نایب بر حق! درخششی حتی بیش از خود امام زمان داشته باشد. کتاب جدید مجید محمدی جامعه شناس و نویسنده ایرانی ساکن نیویورک با هدف قرار دادن همین موضوع به روایت توهم ولایی، جهانگشایی تخیلی و جباریت مقدس سیدعلی خامنهای در طول دوران زمامداریاش در مقام رهبر انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. کتابی در 530 صفحه که به همت انتشارات شرکت کتاب در آگوست سال جاری روانه بازار نشر شد. آن چه در زیر میخوانید شاید نخستین نقد این کتاب باشد که بیگمان در محافل فکری علیالخصوص جوانان داخل وطن با استقبال مواجه خواهد شد. نخستین نکتهای که درباره کتاب «ولی امر مسلمین جهان» قابل ذکر است نثر این اثر است که به روانی و سادگی گفتار روزانه رایج در جامعه ایرانی است به گونهای که اگر نویسنده را نشناسی احساس میکنی یک فرد در قلب تهران با شما صحبت میکند، روایتها، نقلقولها و حتی سبک جمله بندی به قدری روان است که خواندن اثر نه تنها شما را با موضوع موردنظر و نویسنده آشنا میکند، بلکه جلوهای از ادبیات مسلط بر توده مردم شهرنشین امروز ایران را نیز برای خواننده به نمایش میگذارد، که نشان از نزدیکی و آشنایی نویسنده به روزنامهها و نشریات چاپ داخل و مطالعه مداوم آنها دارد. مجید محمدی در پیشگفتار کتاب تکلیف خود را با خواننده روشن کرده است در نخستین سطر آن مینویسد: «دوران حکومت خامنهای بر ایران یکی از تاریکترین و غمبارترین دورانهای جامعهی ایرانی بوده است.» او مهمترین دستاورد این دوران را جایگزینی یاس و سرخوردگی ملی به جای امید به آینده در نسلهای اجتماعی شکل گرفته در این بیست و اندی سال میداند و از همین منظر است که به بررسی موضوعاتی میپردازد که در سیزده فصل این کتاب مورد اشاره قرار گرفتهاند. در نخستین گام نگاه محمدی به چکمه و نعلین است، اصلاحی آشنا که در بازشناسی نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران از فردای انقلاب 1357 بارها شنیده شده است، اما نویسنده با اشاره به وقایع پس از انتخابات بحثانگیز و نقلب گسترده حکومتی در سال 1388 و سرکوب خشن معترضان را نشانهای برای رابطه دینسالاران و نظامیان در سیستم حکومتی ایران قلمداد کرده و به تفصیل در این باره مینویسد. او در بخش سوم از فصل اول همین کتاب تحت عنوان «یخزدگی تاریخ، داغ کردن مخالفان و درآوردن چشم فتنه» اینگونه مینویسد: «بهترین متون برای درک مبانی و بنیادهای فکری نظام استبداد دینی و دیکتاتوری نظامی مبتنی بر موعودگرایی سخنان خامنهای در خطبههای نماز جمعه و دیدارهای عمومی وی است. با تحلیل محتوا و لحن و گفتمان خامنهای میتوان نوع بومی شدهی دیکتاتوری نظامی با ایدئولوژی اقتدارگرایی موعودگرایانهی دینی را که به تاسیس نوعی نظام شبه توتالیتر در ایران منجر شده به عیان مشاهده کرد. خامنهای به همراه نیروهای نظامی- امنیتی وفادارش با توهم رهبری یک انقلاب (انقلابی که در سال 1357 رخ داده و منجر به تاسیس یک نظام سیاسی شده است)، ولایت امر مسلمین جهان و ادارهی یک کشور با تمدن و فرهنگی کهن در دو دههی گذشته یکی از مخوفترین نظامهای استبدادی را در جهان امروز بنیاد گذاشته است که حتی فروپاشی آن هزینههای بسیاری را بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد. پنج بنیاد فکری این گفتمان یعنی تفکیک افراد به خودی و غیرخودی، تفکیک خودیها به خواص و عوام، این همانی دین و اخلاق و سیاست، مساوقت حفظ حقوق و حرمت و آزادی افراد با لاابالیگری، و محوریت دشمن و شیطان در عالم امکان در همهی گفتارهای خامنهای به چشم میخورند. این بنیادها در قرائت خامنهای و همراهانش از مذهب و متون دینی به وضوح به چشم میآیند.»

چکیده کتاب / در باره نویسنده : برخورد به واژههای آشنایی مانند خواص بیبصریت، دشمن و اندیشه دشمن محوری، که از اصلیترین کلید واژههای گفتاری علی خامنهای در اغلب سخنرانیهایش محسوب میشود در ادامه این بخش نشان میدهد نویسنده با مداقه بسیار، قابلیتهای ایدئولوژیک پنهان در لایههای فکری رهبر ایران را بازشناسی کرده است و به همین دلیل است که بر «توهم ولایی» او به عنوان ابزاری که مدافعان و وفادارنش برای حفظ قدرت در قالب یک نظام توتالیر از آن بهره میبرند یا میکند. او یکی از روشنترین مصادیق این مهم در بخش هفتم از فصل اول کتاب زیر عنوان «فصل الخطاب: فرد یا فرایند» اینگونه شرح میدهد: «فصلالخطاب بودن ولی فقیه در بحرانها در نظام استبدادی دینی تا آنجا اهمیت دارد که زندانیان سیاسی در اعترافاتشان باید بر این موضوع تاکید کنند که باید همه گوش به فرمان رهبر باشند و رهنمودهای وی را آویزهی گوش قرار دهند تا همهی امور کشور سر راست شود. مقامات حکومتی نیز هر جا از حیث استدلال کم بیاورند تلاش میکنند طرف مقابل خود را که مدعی باور به قانون اساسی است با فصل الخطاب بودن رهبر قانع سازند. در نظام ولایت فقیه، سیاستها و فرایندها و نهادها که میتوانند بستری برای حل منازعات فراهم آورند در برابر قدرت مطلقهی ولی فقیه جهت سامان دادن به امور رنگ میبازند و اطاعت از یک نفر تنها روش پایان اختلافات معرفی میشود. در منظر اقتدارگرایان دینی «ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، شمع جمع ملت، ستون خیمه انقلاب اسلامی و روحیه بخش نهضتهای اسلامی و ملتهای مسلمان است.» (بیانیهی جامعهی روحانیت مبارز تهران، 16 شهریور 1388).» محمدی در فصل دوم کتابش که سبک رهبری نام دارد به نقد شیوه رهبری و چالشهای علی خامنهای در مواجهه با قوه مجریه پرداخته و به روشنی روندی را نمایان میکند که از نظام سیاسی ایران در پس از انقلاب، یک نظام استبدادی متکی به فرد ساخته است. او در پاراگرافی از همین فصل نوشته است: «نظام جمهوری اسلامی عملا به یک نظام مطلقهی فردی تبدیل شده که همهی امور از شخص ولی فقیه شروع شده (مثل سرشماری یا صدور کد ملی) و به وی ختم وی شود (مثل تصمیم گیری در مورد سوال از رئیس دولت در مجلس). ظاهرا در سال 1390 زمان رسمیت بخشیدن به این حکومت فردی در ساختار حقوقی فرا رسیده بود. حتی اگر این خانه تکانی حقوقی به موانعی برخورد کند در عالم عمل و با اتکا به قوای قهریه چنین امری واقع شده است.» کتاب «ولی امر مسلمین» سرشار از نقلقولهایی از مقامات و دستاندرکاران جمهوری اسلامی است که به روشنی نشان میدهد، نگاه از پایین به بالای این افراد در مقابل ولی فقیه عملاً آنها را به امربرانی بی اراده که تنها راه بقای خود را در اطاعت بیچون و چرا میدانند تبدیل کرده است به این نمونه که در بخش سوم فصل دوم کتاب آمده است توجه کنید: «موسی قربانی، از اعضای مجلس هشتم، در مورد تداوم اختلاف میان قوای سهگانه در کشور و کارکرد هیات حل اختلاف در صحن مجلس گفت که: «اگر با وجود تشکیل این هیات باز هم برخی بر طبل اختلاف بکوبند، ممکن است مقام معظم رهبری گوش آنها را بگیرد.» (خبر آنلاین، 7 شهریور 1390) وقتی گوش کسی گرفته شد همیشه احتمال کشیده شدن و پیچانده شدن آن وجود دارد.» در همین بخش روایت مجید محمدی از گوشهای پیچانده شده خواندنی است. گوشهایی که از اعضای تشکلهای سیاسی، مدیران عالیرتبه نظام، اهل هنر، فرهنگ و ادبیات، اقلیتهای مذهبی، دانشجویان، فعالان حقوق زن و... در میان صاحبان آنها دیده میشوند. محمدی در این کتاب خامنهای را متهم به عدم درک دیپلماتیک و آیندهنگری سیاسی میکند و در فرازهای گوناگونی به اثبات نظریه خود میپردازد. اما اذعان میکند که در حوزههای امنیتی و نظامی و مهندسی دستکاری فرهنگی از تاکتیک قابل قبولی برخوردار است که بنا به اتکای به همین تاکتیک توانسته است برای بیش از دو دهه در قدرت باقی بماند. او مبنای منطق استنتاجی شخص خامنهای را زیرمجموعه تضاد منفی دانسته و رهیافت برد-باخت را اصلترین ذهنیت او نگاه به مسائل و مقابله با بحرانها میداند. نویسنده «ولی امر مسلمین جهان» همچنان که نگاه نقادانه خود را با طنزی تلخ ولی واقعگرایانه در انتخاب اثر درهم آمیخته است، در بررسی ابعاد شخصیت این «ولی امر» هم از این طنز تلخ بهره برده است. در صفحه 84 این کتاب میخوانیم:

Reviews: «آخرین نقشی که رهبر جمهوری اسلامی بازی کرد نقش یک استرالیایی بود که با وب سایت خود تلاش داشت نظام اطلاع رسانی در غرب را دگرگون سازد. وی بر این اعتقاد بود که دولتها نباید هیچ سند پنهانی داشته باشند و همه چیز باید شفاف باشد (غیر از سازوکار درونی ویکی لیکس). او صدها هزار سند پنتاگون و وزارت خارجهی امریکا را در اختیار رسانهها قرار داد. اما خامنهای نه برای دگرگون کردن نظام اطلاع رسانی بلکه برای آبروریزی ایالات متحده مدعی تنها صد سند است که هنوز آنها را منتشر نکرده است.» این رهیافت مجید محمدی که با قسمتبندی کوتاه کوتاه در تمام طول کتاب خواننده را با زوایای گوناگون و البته عمقی نگر به روند زیست سیاسی علی خامنهای مواجه میکند یکی از مهمترین وجوه تمایز کتاب او برشمرده میشود چرا که با پرهیز از پرگویی و اشاره عینی و مستقیم به اصل موضوع و بهرهگیری از شاهدان متعدد کوشیده است تا شما را با یک آلبوم نوشتاری از خصایص فردی، ذهنی و سیاسی مردی آشنا کند که ایران را به قهقرا کشانده است. در فصل دیگر از کتاب القاب علی خامنهای به تفصیل مورد بررسی ساختار شناسانه قرار گرفته است. القابی که در میان آنها کلماتی چون: «نظام، آقا، بزرگان، مقام معظم رهبری، امام، آیتالله العظمی و ولی امر مسلمین» به چشم میخورد. واژههایی که هر یک وقتی به تعریف کشیده میشود خندهای تلخ را بر لب خواننده مینشاند. و به درستی نشان میدهد که خامنهای در ادبار مختلف دوست داشته است چگونه دیده شود. در همین فصل است که کوشیده است روایتگری و داستانگویی در خدمت حکومت را در دوره رهبری علی خامنهای و اشکانی کرده و به درستی به تصویر کشد. داستانسرایی و قصهبافی منبعث از اعتقادات ایدئولوژیک منحرف شده که پیشینه دین شیعه را زمینهساز جمهوری اسلامی و ظهور امام زمان را در راستای تداوم آن معرفی میکند. در همین قصهپردازیهاست که وجود قدسی برای علی خامنهای قائل میشوند و او را نوزادی که در هنگام تولد علیگویان از رخم مادر خارج شده است قلمداد میکنند و.... در یکی از مهمترین افشاگریهای مجید محمدی در این کتاب؛ او پرده از گروه کثیری از کوشندگانی برمیدارد که به اعتقاد وی اهالی صنعت مقدس سازی آقا هستند، مداحان و بازیگران و کارگردانان دیدارهای علی خامنهای گرفته تا مسوولان جلوههای ویژه. محمدی در این باره در صفحه 122 کتاب تازهاش نوشته است: «مردمی که از سر فلاکت یا زیاده خواهی به بار عام ولایت فقیه میآیند و آورده میشوند باید با بازیگری پیچیده در زرورق تقدس روبرو شوند. از همین جهت از بیشترین نور در حسینیهی امام خمینی برای القای احساس نورانی بودن «آقا» استفاده میشود. در وَنی که خامنهای را در شهر قم حرکت میداد نیز سقف خودرو از داخل با ورقههای منعکس کنندهی نور پوشانده شده و نور افکنی در قسمت جلو در داخل تعبیه شده بود تا با انعکاس نور، ولی فقیه به نظر خلائق نورانی بیاید (موضوع نورپردازی با توجیه نیاز عکاسان به نور داخلی در رسانههای نزدیک به حکومت تایید شده است). همچنین ریشهای «آقا» بلافاصله پس از رسیدن به مقام رهبری با بیرنگ کننده و رنگ نقرهای سفید میشوند تا وانمود شود که ریش «آقا» در خدمت به اسلام سفید شده و وی در قالب تصور مردم از «پیر» دانا و عارف جای گیرد.» قصه کتاب «ولی امر مسلمین جهان» فقط تا به همین جا ختم نمیشود بلکه در 400 صفحهبندی کتاب نویسنده، نشان میدهد چگونه به امروز حکومت خود رسیده است و شناختی صحیحتر از پیروان و خادمین او به دست میدهد. خواندن این اثر را به جد به علاقمندان به تاریخ معاصر ایران توصیه میکنم. دکتر مهدی آقازمانی

Subject: Anti religious regimes

موضوع کتاب: ضد حکومت دينی

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Digital Edition for $9.99

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی