Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 9382


dastane dastanha-rostam va esfandiyar dar shahname
عنوان : داستان داستانها-رستم و اسفنديار در شاهنامه

Author: eslami nodooshan, mohammad ali
مولف/نويسنده : اسلامی ندوشن، محمد علی

ISBN: 978-964-325-187-1

Publisher: sherkate sahamiye enteshar
ناشر : شرکت سهامی انتشار

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1390

Edition: 3

Weight: 1.5

ISBN: 9789643251871

ISBN: 978-9643251871

Volume 1: 279 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این‌ کتاب‌ تحلیلی‌ است‌ از داستان‌ رستم‌ و اسفندیار، که‌ برجسته‌ترین‌ داستان‌ شاهنامه‌ شناخته‌ شده‌ است‌، و هیچ‌ اثری‌ در فارسی‌ نیست‌ که‌ در عمق‌ و معنا و بلندی‌ کلام‌ با آن‌ برابری‌ کندزمانی‌ که‌ درس‌ فردوسی‌ در دانشکدهٔ‌ ادبیاّت‌ دانشگاه‌ تهران‌ با من‌ بود،متن‌ آن‌ را برای‌ دانشجویان‌ ترتیب‌ دادم‌، و اندکی‌ بعد به‌ صورت‌ کتاب‌ در آمددر دیباچهٔ‌ آن‌ آمده‌ است‌داستان‌ رستم‌ و اسفندیار حاوی‌ تعدادی‌ از مهم‌ترین‌ مسائلی‌ است‌ که‌ در برابر انسان‌ دنیای‌ باستانی‌ قرار داشته‌ است‌، و عجیب‌ این‌ است‌ که‌ هنوز هم‌ این‌ مسائل‌ تازگی‌ خود را از دست‌ نداده‌اندحرف‌ بر سر چیست‌؟ جنگ‌ بر سر چیست‌؟ در یک‌ کلمه‌ می‌توان‌ گفت‌: بر سر آزادی‌ و اسارت‌ در این‌ داستان‌، آنگونه‌ که‌ خاصّ تراژدیهای‌ بزرگ‌ است‌، روح‌ آدمی‌ به‌ بالاترین‌ حدّ کشش‌ وتقلاّی‌ خود می‌رسددر آن‌ تیره‌های‌ سه‌ گانهٔ‌ فکر، که‌ هریک‌ رکنی‌ از طبیعت‌ بشری‌ را تشکیل‌ می‌دهند، به‌ تحلیل‌ گذارده‌ شده‌اند: تیرهٔ‌رستمی‌فکر، تیرهٔ‌ اسفندیاری‌ فکر، تیرهٔ‌ گشتاسبی‌ فکرجنگ‌ رستم‌ و اسفندیار بیش‌ از هر جنگ‌ دیگر در شاهنامه‌، جنگ‌ معنوی‌ است‌، برخورد دو طبیعت‌ و دو عالَم‌ درون‌ است‌. از این‌ رو می‌بینیم‌ که‌ در آن‌ آن‌ قدر عمل‌ با حرف‌ همراه‌ می‌گردد، گفت‌ و شنود جریان‌ می‌یابد؛ و باز، از همین‌ رو همه‌ چیز آنقدر کنایه‌ دار می‌شود، حتّی‌ شیههٔ‌ اسبان‌ که‌ گوئی‌ نهیبی‌ است‌ که‌ از حلقوم‌ روزگار بیرون‌ می‌آید تا اعلام‌ فاجعه‌ بکند.» و این‌ دو پهلوان‌ نه‌ محدود به‌ خود، بلکه‌ نمایندهٔ‌ دو تیره‌ و گروه‌ هستند. وجود هر یک‌ تجسّمی‌است‌ از جهان‌بینی‌ای‌ که‌ می‌کوشد تا بر کرسی‌ بنشیند، و یا از موجودیّت‌ خود دفاع‌ کندرستم‌، توانائی‌ و ناموری‌ او در آن‌ است‌ که‌ نمایندهٔ‌ مردم‌ است‌. پروردهٔ‌ تخیّل‌ هزاران‌ هزار آدمیزاد، که‌ در طیّ زمانهای‌ دراز او را به‌ عنوان‌ کسی‌ که‌ باید تجسّمی‌ از «رؤیاها و آرزوهایشان‌» باشد، آفریده‌انداسفندیار، نمایندهٔ‌ اتّحاد دین‌ و دولت‌ است‌. وی‌ چون‌ پروردهٔ‌ تعبّد است‌، نمی‌تواند مشکل‌ رستم‌ را دریابد. متعجّب‌ است‌ که‌ چرا دست‌ به‌ بند نمی‌دهد«گشتاسب‌، برای‌ آنکه‌ چند صباحی‌ بیشتر پادشاهی‌ کرده‌ باشد، پسرش‌ (اسفندیار) را به‌ زوال‌ گاه‌ زابل‌ روانه‌ می‌کند. هر یک‌ از اینان‌ پاداش‌ خود را از زمانه‌ می‌گیرند؛ نه‌ تعبّد اسفندیار کارساز می‌شود، نه‌ جاه‌طلبی‌ گشتاسب‌. برندهٔ‌ نهائی‌ رستم‌ است‌ که‌ « نام‌» را نجات‌ داده‌ است‌، « آزادگی‌» را. این‌ داستان‌ می‌نماید که‌ در شاهنامه‌ یک‌ چیز برتر از هر چیز شناخته‌ می‌شود، برتر از قدرت‌ مُلکداری‌، برتر از همهٔ‌ آنجه‌ مواهب‌ زندگی‌ خوانده‌ شده‌، حتّی‌ از جان‌، و آن‌ نام‌ است‌، شرف‌ انسانی‌

: آنچه‌ در این‌ کتاب‌ آمده‌ است‌جنگ‌ رستم‌ و اسفندیار، جنگ‌ آزادی‌ و تعبّدپرومتئوس‌ و رستم‌مفهوم‌ کنائی‌ بنداسفندیار: قهرمان‌ دین‌ بهی‌نمایندهٔ‌ ساده‌ دلی‌ عوام‌روئین‌ تنی‌، گز و شراب‌گشتاسب‌، خودکامگی‌ به‌ دستاویز دین‌روایت‌ ملّی‌ و روایت‌ دینی‌تیرهٔ‌ سه‌ گانهٔ‌ فکر:- تیرهٔ‌ رستمی‌- تیرهٔ‌ اسفندیاری‌- تیرهٔ‌ گشتاسبی‌سخن‌ گفتن‌ پهلوانی‌

Subject: Shahnameh and about Shahnameh

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی