Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 94584

the west sun, the future of the world
khorshide maghreb, ayandeye jahan
عنوان : خورشید مغرب، آینده جهان

Author: najarzade, abdolmehdi
مولف/نويسنده : نجارزاده، عبدالمهدی

ISBN: 978-1-59584-405-7

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1392

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9781595844057

ISBN: 978-1595844057

Volume 1: 488 pages

Published in: United States

Special Features: This book is written based on the clear text of divine revelation and contains verses of Bible, Torah or Old Testament and the Gospel or new Testament and Holy Quran that the excerpts of Owner's Words, clear guide and key of understanding, concepts and meanings is brought. Although much of collected entries in such writing in documented verses have not been annotated to public awareness during the past Long periods. Understanding the meaning Due to the great blessings of truth Irradiation of Owner's Words in dark depths of thought is given and includes separate topics and definitions and understanding of the facts of existence and human excellence and then the unity of the Abrahamic religions as the basis of global unity, and also the two topics most challenging issues and disputes among Abrahamic faiths, divinity of Jesus Christ and the last God's promise to children of Israel in the Holy books that will be realized with establishment of the Jewish and ending more than two thousand years of captivity. As well as other topics in this book the following also have been published for the first time in the world. 1- Explicit confession of Khomeini the former leader of Islamic republic in Iran in fully documented of his handwriting and calligraphy text in his published book "rah-e eshegh" in 1989 in Iran that he has stated in it, his Body and soul are plaything and puppet of Satan and he was unable to get rid of Satan’s trick. 2- Introducing of Khomeini and his colleagues as antichrist (Dajjal) by Professor Ibrahim Mirzaei that is adapted with the characteristics of Antichrist in Bible verses. 3- The features word of Akhond (mullah) that within the word is khon (in Persian language means blood) and structure their thoughts that they are exclusively thirsty for bloodshed and waged war. 4- All religions are primary branches of unique trunk. 5- The Sunnis legitimacy and rightness of companions of Prophet Muhammad. 6- The Israeli – Palestinian Peace that are mentioned and explained based on the verses of Quran.

: نگارش این کتاب بر مبنای نص صریح و روشن کلام وحی الهی، آیات کتاب مقدس شامل تورات یا عهد قدیم و انجیل یا عهد جدید و قرآن کریم است که با فرازهایی از کلام مالک، راهنمای روشن و کلید فهم مفاهیم و معانی آورده شده است. اگر چه اعظم مطالب گردآوری شده در آن به چنین شیوه نگارشی مستند به آیات طی دوران‌های متمادی گذشته مشروح آگاهی همگان قرار نگرفته است، درک مفاهیم و معانی مکتوب در آن بواسطه موهبت عظیم پرتوبخشی حقیقتی است که از کلام مالک در اعماق تاریک اندیشه نصیب گردیده است و شامل موضوعات و تعاریف تفکیک شده، فهم حقایق هستی و تعالی انسانها، سپس وحدت ادیان ابراهیمی مبنای وحدت جهانی و همچنین به دو مبحث از چالش برانگیزترین موضوعات و اختلافات ادیان ابراهیمی، موضوعات الوهیت حضرت عیسی و وعده پایانی خداوند به بنی‌اسرائیل در کتاب های مقدس آسمانی که با استقرار یهودیان و پایان اسارت دوهزار و چند ساله آنان تحقق میابد می‌باشد.و نیز سایر موضوعاتی که در این کتاب برای اولین بار در جهان منتشر شده است.1- اعتراف مکتوب و صریح خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی در ایران با دست خط و متن خوش نویسیان در کتاب خود "ره عشق"که پس از مرگ وی توسط موسسه تنظیم و نشر آثارش و چاپ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران درسال ١٣٦٨انتشار گردیده در دو پاراگراف کاملاً روشن قید شده است که جسم و جانش ملعبه (بازیچه) و آلت دست شیطان بوده و نتوانسته است از مکاید (مکرهای) شیطان رهایی یابد. 2 - معرفی خمینی و همکاران فعلی وی به عنوان دجال (ضد مسیح) توسط پروفسور ابراهیم میرزایی که با ویژگی های دجال در آیات کتاب مقدس تطبیق گردیده شده است. 3 - ویژگی های کلمه آخوند ( ملا ) که در درون کلمه آن خون است و ساختار وجودی و تفکرات آنان را شکل می‌دهد و منحصراً تشنه خون و خونریزی هستند و آتش جُرم و جنایت و جنگ را برپا می‌دارند. 4 - همه ادیانبزرگ و مهم جهان شاخه های اصلی تنه واحدی هستند. 5- حقانیت سنیها و درستی اصحاب حضرت محمد (ص). 6 - صلح پایدار و وحدت دائمی اسرائیلیان و فلسطینیان که بر اساس آیات قرآن توضیح داده شده استحتمی و اجتناب‌ناپذیر است و تقدیر امر الهی تضمین‌کننده آن است. 7- کلام پروفسور میرزایی در کتاب با عناوین"خلقت جهان و انسان در کلام مالک" و "سرنوشت انسان و پایان جهان در کلام مالک" و نیز"جلسه پرسش

Subject: Religion (general)

موضوع کتاب: دين (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $45.00

Digital Edition for $13.19

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی