Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 99170


shahrvand dar tarikhe andisheye gharb
عنوان : شهروند در تاریخ اندیشه غرب

Author: gaille-nikodimov,marie
مولف/نويسنده : گای-نیکادیموف ،ماری

ISBN: 978-964-321-296-4

Translator: bagheri,abbas
مترجم : باقری،عباس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1391

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789643212964

ISBN: 978-9643212964

Volume 1: 348 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اندیشیدن به عنوان فیلسوف درباره شهروند و شهروندی کاری بس دشوار است .شهروندی ،موقعیت فرد در یک جامعه و حقوق و وظایف او از این نظر است .اما نگرش منحصراّ حقوقی شهروند جای گفت و گو دارد. جامعه شناسی و انسان شناسی بهتر آن را بیان می کنند. تاریخدانان نیز در این زمینه سهم بسزایی دارند. فلسفه می خواهد مفهوم اساسی شهروند را با گفتمانی که ویژه آن است روشن کند. این نکته در کتاب حاضر که نظریه های بیش از بیست تن از بزرگترین فیلسوفان ،از ارسطو تا افلاطون تا امروزیان را در بر دارد آشکار می شود به ویژه که نویسنده ،هریک از آن نظریه ها را به دقت تشریح و تحلیل کرده است.

Subject: Sociology & anthropology (world)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی