Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 99258

the future of power
ayandeye ghodrat
عنوان : آینده قدرت

Author: nye, joseph s
مولف/نويسنده : نای، جوزف اس

ISBN: 978-964-185-299-5

Publisher: ney
ناشر : نی

Translator: azizi, ahmad
مترجم : عزیزی، احمد

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1393

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789641852995

ISBN: 978-9641852995

Volume 1: 360 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در نگارش کتاب سعی شده تا شیوه ای بیش تر دست یافتنی و ملموس برای خواننده ی هوشمند تا مخاطبی دانشمند مد نظر قرار گیرد. در این کتاب نویسنده کوشیده است مفاهیم را، ضمن کندوکاوی در آینده قدرت آمریکا، هبه شیوه ای عملی برای دیگر کشورها نیز بسط و تفصیل دهد. چه مشکلاتی بر سر راه تبدیل منابع قدرت به راهبردهایی زاینده نتایج دلخواه وجود دارند؟ مشکلات تندروی در مسیر دستیابی به اهداف جهانی و کندروی در بسیج منابه داخلی کدام اند؟ توازن بین این دو چگونه است و این تحول چه نقشی در تعریف و توصیف بردی راهبردی دارد؟ در عصر اینترنت چه بر سر قدرت آمریکا، یا چین، یا قدرت بازیگرانی غیر از دولت ها خواهد آمد؟ هیچ فصل الخطابی در رابطه با مفهوم جدل برانگیز قدرت وجود ندارد، اما گریزی از سخن گفتن در این باره نیز نیست

Subject: Sociology & anthropology (world)

Availability: In stock

Paperback for $17.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی